Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
06.12.2023

Oznamy k štátnym skúškam a záverečným prácam

ŠTÁTNE SKÚŠKY, OBHAJOBY (akad. rok 2023/2024)

Termíny štátnych skúšok, vrátane opravných termínov, obhajob, vrátane náhradného termínu na odovzdanie práce pre ak. rok 2023/2024:

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob v letnom semestri ak. roka 2023/2024

Prihláška na štátnu skúšku

Tlačivo prihlášky na štátnu skúšku v ak. roku 2023/2024

Prihláška na 1. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na opravný termín štátnej skúšky 2023/2024 nájdete tu:

Prihláška na 1. opravný termín štátnej skúšky

Prihláška na 2. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na 2. opravný termín štátnej skúšky 2023/2024 nájdete tu:

Prihláška na 2. opravný termín štátnej skúšky

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Pokyn dekana Trnavskej univerzity, Právnickej fakulty č. 4/2023 k zápisu tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2023/2024 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2024/2025

Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2024 k odovzdávaniu záverečných prác obhajovaných v akademickom roku 2023/2024

Príloha č. 2 - Harmonogram konzultácií a vypracovania záverečnej práce

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že rektor Trnavskej univerzity v Trnave vydal novú smernicu č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorá ruší predchádzajúci predpis k písaniu záverečných prác: smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

Smernica č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Predpisy rektora univerzity a dekana fakulty k písaniu záverečných prác a príslušné formuláre nájdete TU: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace

   
* Záverečné práce je možné tlačiť obojstranne.

Prajeme veľa úspechov

Protokol o kontrole originality je potrebné vytlačiť len po stranu, kde začína "Plain text".