Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
02.11.2021

Ochrana práv seniorov

Milé študentky a milí študenti,

v rámci tohto predmetu sú zadané úlohy, ktoré by mali upriamiť pozornosť na ochranu práv seniorov, ich praktické, aj právne prekážky, či ich postavenie v spoločnosti. Prostredníctvom zadaných úloh by sme Vám chceli ponúknuť príležitosť rozvinúť svoje zručnosti v práci s právnymi predpismi tvorivým a zaujímavým spôsobom.

Vypracované zadania, prosím, posielajte naraz v jednom súbore do 31. januára 2022, na adresu: klinika.prf [at] truni.sk (). Pre úspešné absolvovanie predmetu, ktorý Vám bude do MAISU zapísaný po jeho úspešnom absolvovaní (nie je potrebné sa naň osobitne prihlasovať), je potrebné vypracovať všetky úlohy v rámci 5 zverejnených tém (jedna téma môže obsahovať aj viacero úloh). Na každú úlohu je potrebné vypracovať odpoveď v rozsahu 1 strany (1 800 znakov) aj s uvedením základnej právnej úpravy a jej stručný výklad. Hodnotenie Vám bude zapísané po vyhodnotení úloh.

 

Zároveň máte možnosť zapojiť sa do aktivity: Dobrý skutok, ktorý som vykonal vo vzťahu k seniorom. Pri aktivite, resp. jej dokumentovaní je potrebné dodržiavať aktuálne epidemiologické opatrenia a dbať na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia. Popis aktivity, príp. aj fotografie nám môžete zaslať do 31. januára 2022, na adresu: klinika.prf [at] truni.sk. Originálne aktivity oceníme malým darčekom.

 

TÉMY PREDMETU:

1. téma: Posudzovanie odkázanosti občana na sociálne služby, rola miestnej a regionálnej samosprávy.

2. téma: Zámer prepojenia sociálnych a zdravotných služieb, vytvorenie systému dlhodobej starostlivosti.

3. téma: Kvalita v sociálnych službách a jej kontrola.

4. téma: Medzinárodný rozmer.

5. téma: Etické otázky súvisiace s prispôsobovaním sa seniorov poskytovateľom sociálnych služieb vs. prispôsobovaním sa poskytovateľov potrebám seniorov.

 

1. Posudzovanie odkázanosti občana na sociálne služby, rola miestnej a regionálnej samosprávy.

Pred umiestnením seniora do každého typu zariadenia sociálnych služieb je podľa zákona nutné jeho posúdenie odkázanosti.

Úloha 1:

Napíšte, pre ktoré typy sociálnych služieb je potrebný posudok miestnej samosprávy (obce a mestá) a pre ktoré je potrebný posudok regionálnej samosprávy (samosprávne kraje).

Úloha 2:

Napíšte, či zákon stanovuje lehotu, dokedy musí príslušný orgán (obec/mesto, samosprávny kraj) poskytnúť/zabezpečiť seniorovi sociálnu službu. Zistite, či sa vo Vašom okolí nachádza zariadenie sociálnych služieb. Popíšte pre koho je určené a aké služby ponúka.

 

2. Zámer prepojenia sociálnych a zdravotných služieb, vytvorenie systému dlhodobej starostlivosti.

Mnohé vyspelé štáty v EÚ majú sociálne a zdravotné služby pre dlhodobo odkázaných seniorov integrované v jednotnom systéme tzv. Long-Term Care (LTC).

Úloha 3

Zistite, či existuje v súčasnosti iniciatíva na úrovni centrálnych orgánov (Ministerstva zdravotníctva alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorá by takýto systém na Slovensku pripravovala.

 

3. Kvalita v sociálnych službách a jej kontrola.

Možno ste aj vy v minulosti zachytili medializované informácie o zlých podmienkach života seniorov v niektorých zariadeniach.

Úloha 4

Kto na Slovensku zabezpečuje monitoring kvality poskytovaných sociálnych služieb (obdoba Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou).

 

4. Medzinárodný rozmer.

Pred desiatimi rokmi realizovala Svetová zdravotnícka organizácia v rámci projektu Age-Friendly Cities medzinárodné zisťovanie na všetkých kontinentoch, aké sú predstavy samotných seniorov o ich živote v post-produktívnom veku.

Úloha 5

Čo bolo podľa vás na prvom mieste ich predstáv, ako chcú prežiť poslednú etapu svojho života (zakrúžkujte jednu možnosť a odôvodnite svoju odpoveď):

- Prežiť život s dostatkom prostriedkov

- Konečne robiť to, na čo som nemal doteraz čas

- Dožiť svoj život v blízkosti svojich príbuzných a priateľov

- Mať dobrú zdravotnú starostlivosť. 

Úloha 6

Úprava práv niektorých zraniteľných skupín je definovaná v rámci niektorých medzinárodných dohôd OSN. Existuje takýto dohovor aj pre skupinu seniorov?

 

5. Etické otázky súvisiace s prispôsobovaním sa seniorov poskytovateľom sociálnych služieb vs. prispôsobovaním sa poskytovateľov potrebám seniorov.

Úloha 7

Pokúste sa vžiť do situácie seniora, ktorý sa ocitol v situácii, že odchádza z prostredia, kde žil celé desaťročia, do zariadenia pre seniorov. Napíšte, aké základné podmienky pre život by potreboval, aby vnímal život v novom prostredí čo najmenej bolestivo.

Úloha 8

Ako by ste chceli prežiť svoj post-produktívny vek vy. Rozmýšľali ste niekedy nad touto otázkou, napr. aj v súvislosti s pozorovaním života svojich starých rodičov?