Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
07.03.2020

Ochrana whistleblowerov v krajinách V4, vo Francúzsku a Slovinsku

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (prof. Olšovská a dr. Trojčáková) participuje na riešení projektu Vyšehradského fondu, predmetom ktorého je problematika whistleblowingu.  

Ochrana whistleblowerov v krajinách V4, vo Francúzsku a Slovinsku (WhistlePro)
Vyšehradský grant č. 21930021

Projekt sa zameriava na ochranu zamestnancov, ktorí na svojich pracoviskách odhalia nezrovnalosti alebo porušenia zákona, a to tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore (whistleblowing). 

Jeho cieľom je prispieť k zlepšeniu právneho rámca v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a nepriamo k zmene postoja pracovníkov k whistleblowingu s podporou slovinských a francúzskych legislatívnych skúseností. 

Hlavným cieľom projektu je vývoj modelu účinnej ochrany whistleblowerov vo všetkých krajinách V4, najmä pri zohľadnení povinností všetkých členských štátov EÚ implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré ohlásia porušenie práva Únie do 17. decembra 2021. 

Skupina expertov v oblasti pracovného práva chce predstaviť komparatívnu analýzu vnútroštátnych právnych predpisov, judikatúry a praxe v krajinách participujúcich na projekte. Táto analýza by mala odhaliť legislatívne nedostatky a zákonné medzery v jednotlivých krajinách. Následne sa plánuje príprava návrhov na skvalitnenie právnych predpisov za súčasného zohľadnenia páva Európskej únie a medzinárodných nástrojov. 

Cieľom prvej plánovanej konferencie (25. september 2020, Praha) je prezentovať súčasnú situáciu v oblasti ochrany whistleblowerov a diskutovať s rôznymi cieľovými skupinami o potrebe a metódach zlepšovania v tejto oblasti aj na podklade ich vlastných skúseností. 
Druhá konferencia obsahujúca prezentácie odborníkov (15. jún 2021, Łódź), monografiu v anglickom jazyku a uverejnenie všeobecnej správy v úradných jazykoch partnerských organizácií (tiež v elektronickej verzii), bude rozširovať výsledky riešenia projektu pre členov národných parlamentov, vládnych orgánov, sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a iných zainteresovaných strán (vrátane zamestnancov a zamestnávateľov) vo všetkých krajinách V4, ako aj vo Francúzsku, Slovinsku a potenciálne v ďalších členských krajinách EÚ.   

Projekt je spolufinancovaný vládou Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. 

Viac informácií: https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro

https://www.visegradfund.org/