Skočiť na hlavný obsah
Admin WEB
11.12.2022

Ponuky stáží s možnosťou štipendia

1) PONUKA STÁŽE NA NAJVYŠŠOM SPRÁVNOM SÚDE - OD ZS 2023/2024 (možné priebežné prihlasovanie)

Baví Ťa správne právo? Chceš si rozšíriť vedomosti a získať praktické skúsenosti? NSS SR funguje ešte len od roku 2021, takže absolvovanie takejto stáže Ťa odlíši od kolegov a zaručene zlepší životopis.
Ak Ťa vyberú a stáž riadne absolvuješ, na fakulte budeš mať status POMVED-a, čo znamená, že dostaneš 2 kredity a motivačné štipendium.

A aká bude Tvoja náplň práce?
Najmä:
- monitoring (prijatej) slovenskej legislatívy
- prehľady judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie
- preklady súdnych rozhodnutí, príp. iných dokumentov
- parciálne úlohy pri vypracovávaní medzinárodných dotazníkov
- parciálne úlohy pri vypracovávaní rešerší a právnych analýz

Úspešné absolvovanie výberového konania na pozíciu stážistu treba nahlásiť po výberovom konaní mailom na inge.lanczova [at] gmail.com (v príp. otázok píšte na rovnakú mailovú adresu)

nss

2) PONUKA STÁŽE NA ÚRADE PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - OD ZS 2023/2024 (prihlasovanie do 20.9.2023 + možné priebežné prihlasovanie aj na LS 2023/2024)

Zaujíma Ťa oblasť verejného obstarávania? Máš absolvované minimálne dva roky štúdia?
Tak toto je ponuka pre Teba!
Ak Ťa vyberú a stáž riadne absolvuješ (najmenej 30 hodín za semester), na fakulte budeš mať status POMVED-a, čo znamená, že dostaneš 2 kredity a motivačné štipendium.

Aká bude Tvoja náplň práce? To závisí od zvoleného odboru, najmä:
- oboznámenie sa s fungovaním a právomocami príslušného odboru
- príprava právnych analýz týkajúcich sa porušení zákona, aktuálne riešených správnych a súdnych konaní, zmien legislatívy VO
- analýza judikatúry slovenských súdov a SD EÚ;
- komparácia zahraničných právnych úprav VO a i.

Ako sa prihlásiť? Zaslaním životopisu a motivačného listu na inge.lanczova [at] gmail.com pričom v texte mailu treba špecifikovať organizačný útvar Úradu, v ktorom by si chcel/a stáž absolvovať a semester, v ktorom by si chcel/a stáž vykonať.
V prípade záujmu o stáž v priebehu zimného semestra je potrebné prihlásiť sa do 20.9.2023.

Organizačná štruktúra ÚVO je dostupná tu: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/zakladne-informacie-a-dokumenty/organizacny-poriadok-a-organizacna-struktura
- vybrať si môžeš Odbor opravných prostriedkov, Odbor dohľadu, Odbor legislatívno-právny

staz

 

3) PONUKA STÁŽE NA NS SR - pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia s aktívnou znalosťou cudzieho jazyka

Dávame do pozornosti možnosť stáže na Najvyššom súde SR.
Absolvovaním výberového konania získaš na fakulte status POMVED-a a úspešným absolvovaním stáže 2 kredity a motivačné štipendium.

Náplň:
- povinnosti a úlohy určené predsedom senátu alebo ním povereným asistentom sudcu najvyššieho súdu („školiteľ") 
- vyhľadávanie, triedenie, analyzovanie a vyhodnocovanie určenej judikatúry
- obstarávanie ďalších informácií potrebných pre splnenie úloh vyplývajúcich zo stáže
- príprava podkladov a konceptov rozhodnutí
- prekladanie materiálov z cudzích a do cudzích jazykov
- iné

Trvanie stáže:
- štyri až osem týždňov v priebehu semestra v rozsahu najviac desať hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého so školiteľom od konca októbra 2023

Podmienky:
- znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka aspoň na úrovni B1
- úspešne absolvované predmety základov občianskeho, obchodného alebo trestného práva v študijných programoch druhého, prípadne tretieho stupňa

Prihlasovanie:
- zaslaním nasledovných dokumentov do prvého dňa zimného semestra mailom na inge.lanczova [at] gmail.com
a) životopis a motivačný list s dôrazom na odborné zameranie uchádzača a odôvodnený záujem o stáž na najvyššom súde
b) uvedenie kolégia najvyššieho súdu, v ktorom študent uprednostňuje vykonanie stáže
c) potvrdenie o štúdiu zo študijného oddelenia
d) čestné vyhlásenie o aktívnom ovládaní minimálne jedného požadovaného cudzieho jazyka na úrovni B1
e) prihláška na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily / študentskej pomocnej pedagogickej sily ( tlačivo dostupné tu: https://iuridica.truni.sk/studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc )

Prípadné otázky adresujte na mailovú adresu inge.lanczova [at] gmail.com

staz

 

4) PONUKA STÁŽE V ORGANIZÁCII ZVIERACÍ OMBUDSMAN - 2 TYPY STÁŽE!

Dávame Vám do pozornosti možnosť absolvovať dva typy stáží v organizácii Zvierací ombudsman.
ZVIERACÍ OMBUDSMAN (JUNIOR STÁŽ) je určená študentom od prvého ročníka Bc. štúdia, je kratšia, jednoduchšia, študent nemá status POMVED-a, ale za stáž dostane 2 kredity.
ZVIERACÍ OMBUDSMAN (SENIOR STÁŽ) je určená študentom od tretieho ročníka Bc. štúdia (vrátane Mgr. a PhD. štúdia), je dlhšia, náročnejšia, študent má status POMVED-a, a teda okrem 2 kreditov dostane aj motivačné štipendium.

Viac informácií nájdete nižšie alebo sa obráťte na prodekanku pre vzdelávanie mailom na inge.lanczova [at] gmail.com

STÁŽ - ZVIERACÍ OMBUDSMAN (JUNIOR STÁŽ)

Náplň:
- vzdelávanie v oblasti právneho postavenia zvierat na Slovensku na stredných školách a základných školách
- sledovanie legislatívneho procesu za účelom včasného predloženia pripomienok k navrhovaným zákonom a pod.
- príprava informačných materiálov pre všeobecnú verejnosť
- spolupráca pri riešení konkrétnych podnetov a i.

Podmienky:
- min. 20 hodín za semester (z veľkej časti aj home office)
- prihlasovanie: zaslaním životopisu a motivačného listu na inge.lanczova [at] gmail.com - prihlasovanie je možné priebežne

STÁŽ - ZVIERACÍ OMBUDSMAN (SENIOR STÁŽ)

Náplň:
- príprava legislatívnych podkladov za účelom predkladania legislatívnych návrhov na zmeny v zákonoch v oblasti ochrany zvierat
- analýzy zákonov z oblasti ochrany zvierat (hľadanie medzier, nedostatkov)
- vzdelávanie v oblasti právneho postavenia zvierat na Slovensku na stredných školách a základných školách
- sledovanie legislatívneho procesu za účelom včasného predloženia pripomienok k navrhovaným zákonom a pod.
- príprava informačných materiálov pre všeobecnú verejnosť
- spolupráca pri riešení konkrétnych podnetov a vypracovanie konkrétnych podaní na štátne orgány (trestné oznámenia, podnety pre prokurátora, podnety pre regionálne veterinárne a potravinové správy, podnety pre verejného ochrancu práv a pod.) a i.

* Študent má status pomveda na Ústave klinického vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní stáže mu bude udelené motivačné štipendium a zapísané 2 kredity.

Podmienky:
- 40 hodín za semester (z veľkej časti aj home office)
- prihlasovanie: zaslaním životopisu a motivačného listu na inge.lanczova [at] gmail.com do prvého dňa zimného semestra alebo do prvého dňa letného semestra

dog

* motivačné štipendium je možné priznať len študentom denného štúdia, kredity a status pomocnej vedeckej sily sa priznáva študentom denného aj externého štúdia

** motivačné štipendium sa nepriznáva v prípade platenej stáže