Skočiť na hlavný obsah

Bakalársky študijný program „právo“

Právnická fakulta si dáva za cieľ poskytnúť študentom bakalárskeho študijného programu „právo“ (poskytovaného v slovenskom jazyku) možnosť osvojiť si základy  teórie a dejín štátu i práva, rímskeho práva ako aj  slovenského platného práva, jeho aplikáciu a interpretáciu v odvetviach verejného a súkromného práva (hmotného), rovnako ako možnosť oboznámiť sa s princípmi a obsahom medzinárodného verejného práva a európskeho práva a spôsobom jeho aplikácie.

Bakalársky študijnú program sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme štúdia.

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Nosné témy štúdia sú viazané predovšetkým na predmety: úvod do štúdia práva, teória práva, právne dejiny Slovenska, rímske právo, ústavné právo, právo Európskej únie, správne právo (hmotné aj procesné), občianske právo hmotné, rodinné právo, obchodné právo, trestné právo hmotné, pracovné právo. Študenti majú možnosť získať základné predpoklady pre tvorbu bakalárskej práce a základné predpoklady pre odborné a vedecké písanie.

Študijný program ponúka širokú škálu povinne voliteľných a výberových predmetov (napr. svetové právne dejiny, argumentačné praktikum, environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov, praktikum z rímskeho práva, právo medzinárodných zmlúv, ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím, diplomatický protokol, právna klinika pre komunity, klinika migračného práva, klinika ochrany práv detí, klinika penitenciárnej praxe, základy práva verejného obstarávania, vývoj a prax notárstva, právnické písanie, právo ochrany spotrebiteľa).

Bakalárske štúdium končí obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou z predmetu Správne právo (hmotné i procesné).

Úspešným absolvovaním záverečných štátnych skúšok a obhajobou bakalárskej práce študent ukončuje bakalárske štúdium v odbore právo a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Bc.“ (bakalár).

Absolventi bakalárskeho študijného programu v odbore právo môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe  v odbore právo a získať akademický titul „Mgr.“ (magister).

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/bakalarsky-studijny-program