Skočiť na hlavný obsah

Vzdelávanie učiteľov

 
vzdelavanie
 
Školenie pre učiteľov DigiWise: Guiding Youth in a Connected World - možnosť prihlásiť sa do 6.2.2024
Viac informácií TU a TU
 
USKUTOČNENÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE UČITEĽOV

20.6.2016, 6.7.2016 - Teória hier a problém rozhodovania / Game theory and problem solving
19.4.2016 - Možnosť uplatnenia interaktívnych metód vzdelávania, metodika hodnotenia študentov a reforma vzdelávania na právnických fakultách / Possibility of application of interactive methods of education, methodology of student evaluation and reform of education at law faculties
2016 - Kurzy právnickej angličtiny English Law course
21.10.2016, 03.11.2016, 11.11.2016, 23.11.2016, 29.11.2016, 09.12.2016 - Inovatívne metódy učenia a efektívna komunikácia so študentmi / Innovation methods of education and effective communication with students
25.11.2016 - Racionalita a emocionalita v právnom rozhodovaní / Racionality and emotions in decisions in law
29.11.2016 - Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry Európskeho
súdu pre ľudské práva / The most vulnerable demage in the view of the jurisdiction of European human law

7.12.2016 - Seminár s interaktívnou prednáškou zameranou na aktuálne otázky klinického právneho vzdelávania / Seminar with an interactive lecture focused on current issues of clinical legal education
20.12.2016 - Princípy slovenského civilného procesu / Principles of the Slovak civil process
20.12.2016 - Klinické vzdelávanie na PF TU / Clinical education on Faculty of Law, TU
16.1.2017 - Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti / Law in history and at the moment
27.1.2017 - Ako motivovať študentov k aktivite / How to motivate students towards activism
14.2.2017 - Zvládanie extrémistických prejavov v triede / Dealing with extreme attidute in class
10.3.2017 - Právnická etika v praxi Nudná teória alebo mínové pole? / Legal ethics in practice: Boring theory or minefield?
3.4.2017 - Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov / Judicial practice requirements for legal training
15.5.2017 - Ľudskoprávne vzdelávanie v procese výučby právnických predmetov / Human rights education in the process of teaching legal subjects
16.5.2017 - Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv / Strengthening professional capacity, disseminating good practice in anti‐discrimination education and developing cross‐sectoral cooperation in the protection and promotion of human rights
1.6.2017 - Hermeneutika ‐ problém interpretácie / Hermeneutics ‐ the problem of interpretation
16.6.2017 - Kritické myslenie / Critical thinking
16.10.2017 - Metodológia vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie / Methodology of human rights education and anti‐discrimination
18.1.2018, 22.1.2018, 25.1.2018 - LMS Moodle TRUNI ‐ základné školenie / LMS Moodle TRUNI ‐ basic
31.1.2018, 6.2.2018 - LMS Moodle TRUNI ‐ školenie pre pokročilých používateľov / LMS Moodle TRUNI ‐ advanced
16.3.2018 - Krása a jej kognitívne aspekty / Beauty and its cognitive aspects
19.4.2018 - Etická vs. právna normativita / Ethical vs. legal normativity
15.6.2018 - O význame naladenosti / About the importance of mood
18.10.2018 - Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu / How to resist manipulation and conspiracy
16.11.2018 - Ako rozvíjať kreativitu / How to develop creativity
6.12.20218 - Komunikácia v konflikte / Communication in conflict
17.12.2018 - Aktuálne otázky právnického vzdelávania / Current issues of legal education
22.1.2019 - Kurz prvej pomoci / First aid course
14.3.2019 - Prezentácia právneho systému JUDIKÁTY‐ZÁKONY / Presentation of the legal system JUDIKÁTY‐ZÁKONY
21.3.2019 - Kurz prvej pomoci / First aid course
25.4.2019 - Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi /Excursion to the Holocaust Museum in Sereď
4.9.2019 - Blok Web of Science ‐ 3 základní informativní webináre orientované na používaní databáze Web of Science / Block Web of Science ‐ 3 basic informative webinars focused on the use of the Web of Science database
4.9.2019 - Blok InCites Band A ‐ 4 samostatná webová školení zamerená na ruzné užívatelské skupiny InCites Band / Block InCites Band A ‐ 4 separate web trainings focused on different user groups InCites Band
9.9.2019 - Bibliometrické analýzy pre skúsených vedcov / Bibliometric analysis for experienced scientists
10.9.2019 - Bibliometrické analýzy pre mladých vedcov / Bibliometric analysis for young researchers
10.9.2019 - Základní analýzy a citační metriky / Basic analysis and citation metrics
11.9.2019 - Bibliometrické analýzy pre knihovníkov / Bibliometric analysis for librarians
11.9.2019 - Zjednodušte své vyhledávaní / Simplify your searching
12.9.2019 - Bibliometrické analýzy pre vydavateľstvá, šéfredaktorov a
redaktorov časopisov / Bibliometric analysis for publishers, editors‐in‐chief and magazine editors

30.9.2019 - Financovaní výzkumu z ruznych uhlu / Finance of research from different aspects
16.11.2019 - Kreativita / Creativity
19.11.2019 – BOZP / OSH
27.11.2019 - Pedagóg v systéme MOODLE / Teacher in MOODLE system
12.12.2019 - Mosty z chudoby / Bridges from poverty
7.4.2020 - Manuál na prácu s platformou Microsof teams / Manual for working with the Microsoft teams platform
17.4.2020 - Možnosti overovaní vysledku a kompetenci distanční formou / Possibilities of verifying the result and competence by distance form of
education

29.4.2020 - Práca s MS teams vo vzťahu k štátnym skúškam / Using MS teams for final exams
1.10.2020, 15.10.2020, 16.10.2020 - Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov / Motivation and activization of university students
1.10.2020, 5.10.2020, 8.10.2020, 15.10.2020 - Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe / Verification and evaluation in higher education
5.10.2020, 8.10.2020, 16.10.2020 Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov / Developing pedagogical skills of university teachers
23.10.2020 - Jitsi Meet by Websupport / Jitsi Meet by Websupport
12.2.2021 do 19.3.2021 - Etické aspekty v procese výučby práva / Ethical aspects in the process of teaching law
19.3.2021 - Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva III. / Ethical dilemmas of teachers of law III.
3.6.2021 - Modriny na duši I / Bruises on soul I.
4.6.2021 - Modriny na duši II. / Bruises on soul II.
8.9.2021 - Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé / Generation Z: How to understand and attract the youth nowadays
5.10.2021, 11.10.2021 - Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe / Characteristics of university education
11.10.2021, 22.10.2021 - Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi / Self‐assessment in university education
5.10.2021, 22.10.2021 - Učebné činnosti vysokoškolských študentov /
Enhancing the learning process of university students

5.11.2021 - Kvalita vysokoškolského vzdelávania – príklady dobrej praxe /
The quality of university education – examples of good practice
23.11.2021 - Hodnotenie vo vysokoškolskom vzdelávaní / Assessment in university education
2.2.2022 - Zážitkové poradenstvo zamerané na sebaspoznávanie
16.2.2022 - Študent a pedagóg v Jaspersovej idei univerzity
9.3.2022 - TRUNIVERZITNÉ DEBATY – Ako napísať esej?
6.4.2022 - UNHCR komunikačný tréning
12.4.2022 - Najnovšie trendy v časovom manažmente
20.4.2022 - TRUNIVERZITNÉ DEBATY – Akademické písanie (alebo ako napísať kvalifikačnú prácu)
4.5.2022 - Slovenský jazyk
19.5.2022 - Kresba workshop
20.5.2022 - Mimovýučbové pedagogické činnosti vysokoškolského učiteľa
7.11.2022 - Ako skúmať a posudzovať vlastnú výučbu
8.11.2022 - Základné hmotnoprávne a procesnoprávne inštitúty antidiskriminačného práva v SR
9.11.2022 - Ako pracovať s hodnotovými stretmi?
22.11.2022 - Sociálne a psychologické aspekty netolerancie, xenofóbie a extrémizmu
30.11.2022 - Ako implementovať tréningy a hodnotenie soft skills pre študentov v rámci VŠ predmetov
5.12.2022 - Ako sa pripraviť na výučbu?

 

AKTUÁLNE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE UČITEĽOV

https://iuridica.truni.sk/udalosti

ĎALŠIE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE UČITEĽOV

Erasmus+ pre pedagógov a pracovníkov: http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-pedagogov-pracovnikov