Skočiť na hlavný obsah

Súťaž "Po stopách..."

Súťaž ,,Po stopách..."

Milé študentky, milí študenti,

počas letných prázdnin sa môžete zapojiť do ďalšej zo série súťaží ,,Po stopách´´. Táto súťaž bude vyhlásená pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda na tému ,,Po stopách...starých Slovanov a Veľkej Moravy.´´

Sviatkom si pripomíname symbolické výročie príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu v roku 863. Veľkomoravské knieža Rastislav si ich príchod vyžiadal od byzantského cisára Michala III. nasledovnými slovami: ,,Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a kresťanského zákona sa drží a nemáme učiteľa takého, čo by nám v našej reči pravú vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás napodobnili. Pošli nám, vladyka, biskupa a učiteľa takého. Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza.ˮ (Život Konštantínov, kap. XIV.). Týchto spolupatrónov Európy, ako ich označil pápež Ján Pavol II, si uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Slovanské osídlenie siahalo až po mesto Solún a ako povedal cisár, ,,da Solúňane vbsi čisto slovénhski besédujoťi" (a Solúnčania všetci čisto sloviensky rozprávajú). Tak sa vďaka solúnskym bratom dostala na naše územie staroslovienčina, ktorá sa popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stala liturgickým jazykom, spravila tak z Veľkej Moravy jeden z najvplyvnejších štátov vtedajšej Európy a umožnila rozvoj vzdelanosti.

Od 5. júla do 19. septembra môžete posielať fotografie z Vašich výletov po Slovensku aj mimo Slovenska, ktoré majú spojitosť s veľkomoravským obdobím a Slovanmi (na obrázkoch napríklad vidíte podobizne solúnskych bratov na pamätníku v gréckych Thessalonikách). Fotografiu s krátkym opisom posielajte na mailovú adresu inge.lanczova [at] gmail.com

Najkrajšie fotografie s opisom odmeníme darčekmi z fakulty a uverejníme na stránke.

dátum udalosti:
19. september, 2022
udalosť končí:
19. september, 2022