Skočiť na hlavný obsah

Truniverzitné debaty II - Systém ochrany zvierat na Slovensku prednáška

tru

Milé študentky, milí študenti,

pokračujeme s cyklom prednášok pre všetkých študentov Trnavskej univerzity v Trnave. Na prvej truniverzitnej debate v letnom semestri sa budeme venovať téme ,,Systém ochrany zvierat na Slovensku.´´ Prednášajúcou bude právnička z organizácie Zvierací ombudsman, ktorá porozpráva o všeobecnom legislatívnom rámci a viacerých úskaliach praxe, s ktorými sa organizácia stretla v roku 2022.

Spomenie sa najmä:

1. legislatíva v oblasti pyrotechniky a zákon o výbušninách (snaha organizácie o sprísnenie regulácie vo vzťahu k predaju a používaniu najhlučnejších druhov pyrotechniky)

2. legislatíva v oblasti poľovníctva a zákon o poľovníctve (snaha organizácie o zavedenie zákazu strieľania spoločenských zvierat v poľovných revíroch, možnosť postarať sa o zranené zviera bez toho, aby išlo o trestný čin pytliactva)

3. legislatíva v oblasti vstupov do obydlí a zákon o obecnej polícii (snaha organizácie o možnosť obecnej polície vstupovať do obydlia v prípade bezprostredného ohrozenia zvierat nachádzajúcich sa v ňom - napr. v prípade, že po smrti majiteľa zostanú zvieratá uväznené v danom byte, pozemku bez akejkoľvek starostlivosti)

4. legislatíva v oblasti zavedenia ochrany zvierat do školských osnov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

5. legislatíva v oblasti problematiky množiarní a množiteľov a novela zákona o veterinárnej starostlivosti za účelom ich eliminácie, vrátane problematiky úpravy vlastníckeho práva k zvieraťu

6. legislatíva v oblasti trestného práva - trestného zákona a trestného poriadku (snaha organizácie o zavedenie trestu zákazu držby a chovu zvieraťa).

Prednáška sa uskutoční online v tíme Truniverzitné debaty II (kód lydov8f) dňa 10. marca 2023 od 13:00 do 15:00.

Zároveň je možné zapojiť sa do dobrovoľnej materiálnej zbierky pre vybraný útulok do 31.3.2023 na vrátnici v budove Právnickej fakulty. Materiálna zbierka pre psy a mačky s venovaním od študentov bude odovzdaná útulku/útulkom v apríli.

dátum udalosti:
10. marec, 2023
udalosť končí:
10. marec, 2023