Skočiť na hlavný obsah

Magisterský študijný program „právo“

Magisterské štúdium v študijnom programe „právo“ (poskytované v slovenskom jazyku) je určené pre študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v akreditovanom študijnom odbore právo.

Nosné témy štúdia sú viazané na disciplíny: občianske právo procesné, trestné právo procesné, medzinárodné právo súkromné, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, finančné a daňové právo, európske právo, etika v práve, právna argumentácia.

Študijný program ponúka širokú škálu povinne voliteľných a výberových predmetov (napr. kriminalistika, právo životného prostredia, dokazovanie v trestnom konaní, právo ochrany spotrebiteľa, bytové právo, medicínske právo, správne súdnictvo,  súdne lekárstvo, klinika azylového práva, klinika trestného práva, klinika prokuratúry, potravinové právo, športové právo, klinika spravodajských služieb, klinika advokácie, klinika práva verejného obstarávania).

Magisterské štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou z predmetu Občianske právo a Trestné právo. Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet štátnej skúšky z predmetov: Medzinárodné právo a európske právo, Obchodné právo, Pracovné právo.

Úspešným absolvovaním záverečných štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce študent ukončuje magisterské štúdium v odbore právo a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Mgr.“ (magister).

Absolventi magisterského študijného programu v odbore právo môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v akreditovaných doktorandských študijných programoch v študijnom odbore právo a uchádzať sa o priznanie akademického titulu „PhD.“ (philosophiae doctor) alebo môžu vykonať rigoróznu skúšku, po vykonaní ktorej sa udeľuje akademický titulu „JUDr.“ (doktor práv).

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/magisterske-studijne-programy