Skočiť na hlavný obsah

OZNÁMENIE - PORUŠOVANIE PRAVIDIEL

Každý študent, zamestnanec, uchádzač o štúdium, prípadne iná osoba, môže urobiť oznámenie týkajúce sa zabezpečenia a dodržiavania ochrany pred akýmkoľvek druhom nerovného zaobchádzania uchádzačov, študentov, zamestnancov, ochrany pred prejavmi intolerancie, ako upozornenia na nekalé praktiky či porušovanie etických pravidiel, ktoré súvisia s činnosťou fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne, ktorá plní úlohy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podávanie oznámenia upravuje usmernenie dekana PF TU č. 1/2021.

Oznámenie podľa tohto Usmernenia možno urobiť:

- ústne predsedovi Komisie pre preskúmavanie oznámení počas jeho konzultačných hodín,

- písomne - listinne na korešpondenčnú adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23,918 43 Trnava, s uvedením adresáta –predsedu Komisie pre preskúmavanie oznámení alebo

- e-mailom na e-mailovú adresu oznamenie.prf [at] truni.skstyle="color:blue; text-decoration:underline" v akomkoľvek čase (odporúčaný vzor formuláru je uvedený nižšie).
 

Usmernenie dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2021

Oznámenie o porušení zásady rovného zaobchádzania / o prejavoch intolerancie /  o nekalej praktike / o neetickom konaní (formulár)

 

Komisia pre preskúmavanie oznámení na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte:

Predseda:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Členovia:

Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Martin Pogádl - študent

                                                                                                                                 Zverejnené dňa 15.1.2021