Skočiť na hlavný obsah

Návrhy tém diplomových prác

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. si Vás dovoľuje informovať, že v najbližšom akademickom roku bude školiť bakalárske práce (v počte 2) a diplomové práce (v počte 4) z oblasti práva duševného vlastníctva a práva informačných a komunikačných technológií.
Študenti si v tejto súvislosti môžu navrhnúť aj vlastnú tému. Výber vhodných tém navrhnutých študentom je v úplnej kompetencii školiteľky. Návrhy tém vrátane anotácie v rozsahu cca 1NS môžete zasielať na email zuzana.adamova [at] truni.sk.
 
Témy sa môžu týkať najmä nasledovných oblastí:
ochrana osobných údajov
ochrana súkromia v kyberpriestore
vzťah nových technológií a ľudských práv
digitálny trh v EÚ
online platformy
umelá inteligencia
zodpovednosť poskytovateľov online služieb
otvorené dáta
doménové mená
elektronická identita
elektronický obchod
ochrana softvéru
elektronické komunikácie
kybernetická bezpečnosť
mediálne právo v kyberpriestore (napr. aktuálny návrh regulácie politickej reklamy na internete) a mnohé ďalšie.
 
Na pozície diplomantov, ktoré nebudú obsadené na základe návrhu voľby vlastnej témy, budú školiteľkou vypísané osobitné témy.
 
 V prípade záujmu o konzultáciu tém, je možné kontaktovať školiteľku emailom alebo prostredníctvom platformy MS Teams.