Skočiť na hlavný obsah

Harmonogram volieb kandidáta/kandidátky na dekana/dekanku fakulty

Harmonogram voľby

Volebné zhromaždenie uznesením č. VZ 1/2023 v elektronickom hlasovaní, ktoré prebehlo v dňoch 11. 9. až 18. 9. 2023 schválilo tento harmonogram voľby kandidáta/kandidátky na funkciu dekana/dekanky Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

 

V lehote od 2. 10. 2023 do 12. 10. 2023 môžu členovia a členky zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty podávať návrhy kandidátov/kandidátok na funkciu dekana/dekanky fakulty.

Do 19. 10. 2023 volebná komisia zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle fakulty zoznam všetkých kandidátov/kandidátok, ktorí spĺňajú predpísané podmienky voľby.

Dňa 26. 10. 202310.00 hod. v miestnosti Collegium Novum sa uskutoční voľba, ktorú vyhlásila predsedníčka Akademického senátu PF TU dňa 20. 6. 2023.

Dňa 26. 10. 2023 bezodkladne po voľbe volebná komisia vyhlási výsledok voľby a predloží zápisnicu o priebehu a výsledku volieb volebnému zhromaždeniu.

Dňa 26. 10. 2023 po voľbe predseda akademického senátu fakulty vyhlási výsledok voľby vo forme uznesenia volebného zhromaždenia a bezodkladne ho zverejní na úradnej tabuly fakulty a akademického senátu fakulty, prípadne na webovom sídle fakulty.

Tento harmonogram po schválení volebným zhromaždením volebná komisia zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle fakulty najneskôr do 25. 9. 2023

 

V Trnave dňa 19. 9. 2023

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

predseda volebnej komisie