Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže na Najvyššom súde SR pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia s aktívnou znalosťou cudzieho jazyka - LS 2023/2024

ponuka

Vážené študentky, vážení študenti,
dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na stáž na NS SR.

  • Cieľom stáže je realizovať spoluprácu formou možnosti absolvovať bezplatnú odbornú stáž študentov na najvyššom súde pod vedením sudcu alebo asistenta sudcu najvyššieho súdu.
  • Stážista po dobu stáže najmä vyhľadáva, triedi, analyzuje a vyhodnocuje judikatúru, ktorej vyhľadaním bol poverený, prípadne obstaráva aj ďalšie informácie potrebné pre splnenie úloh vyplývajúcich zo stáže. Môže tiež pripravovať podklady a koncepty rozhodnutí, prekladať materiály z cudzích a do cudzích jazykov.
  • Stáž sa vykonáva v rozsahu štyroch až ôsmich týždňov v priebehu semestra v závislosti od študijného programu fakulty a aktuálnych možností najvyššieho súdu. Stážista vykonáva stáž v rozsahu najviac desať hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého so školiteľom.
  • Stážistom môže byť iba študent s aktívnou znalosťou aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo francúzsky) na úrovni B1 a úspešne absolvovanými predmetmi základov občianskeho, obchodného alebo trestného práva v študijných programoch druhého, prípadne tretieho stupňa.

Možnosť prihlásenia sa do výberového konania:

Zaslaním emailu s požadovanými dokumentmi do 7.3.2024 na adresu: inge.lanczova [at] gmail.com

Prílohou emailu musí byť:

1) motivačný list s dôrazom na odborné zameranie uchádzača a odôvodnený záujem o stáž na najvyššom súde,
2) uvedenie kolégia najvyššieho súdu, v ktorom uprednostňuje vykonanie stáže,
3) potvrdenie, že je študentom fakulty (zo študijného oddelenia),
4) čestné vyhlásenie (príp. aj certifikát) o aktívnom ovládaní minimálne jedného požadovaného cudzieho jazyka na úrovni aspoň B1

Fakulta vyberie záujemcov, ktorým vydá odporúčanie dekana na prijatie študenta na stáž na NS SR.

V prípade úspešného absolvovania stáže získa študent dva kredity, možné je aj priznanie motivačného štipendia.

Prípadné otázky adresujte na vyššie uvedenú mailovú adresu.