Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže v PPA s možnosťou štipendia

Vážené študentky, vážení študenti,

k dispozícii je jedno miesto na stáž do Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Za úspešné absolvovanie stáže sa udelí motivačné štipendium.

 

Náplň:

Príprava podkladov pre konanie podľa § 7 a 9 zákona č. 374/2014 Z. z.; príprava podkladov pre výkon rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.; príprava právnych analýz vo vzťahu k nezrovnalostiam v zmysle Nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev; archivácia spisovej agendy; a pod.

Študent sa praxou na O621 oboznámi s agendou ochrany finančných záujmov EÚ v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, nadobudne praktické skúsenosti vo vymedzenom úseku štátnej správy týkajúce sa konania a rozhodovania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., ako aj následného si uplatňovania pohľadávok štátu z takéhoto konania. Pri výkone praxe sa oboznámi s príslušnou legislatívou EÚ a jej praktickým uplatňovaním v súvislosti s pôdohospodárstvom.

 

Rozsah:

5 mesiacov, 40-60 hodín mesačne.

 

Podmienky:

Absolvovaný predmet správne právo hmotné (ideálne ak študent aktuálne študuje aj predmet správne právo procesné, aby vedel získavané vedomosti aplikovať v praxi).

 

Prihlásenie sa:

Zaslaním CV a motivačného listu mailom na inge.lanczova [at] gmail.com - na uvedenú mailovú adresu môžete adresovať aj prípadné otázky.

Uviesť treba aj možný termín nástupu na stáž.

ponuka