Skočiť na hlavný obsah

Výsledky voľby kandidátky na funkciu dekanky fakulty

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce fakulty,

v súlade s čl. 32 ods. 29 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave Vám oznamujem, že dňa 26. októbra 2023 volebné zhromaždenie pre voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu dekana/dekanky Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. VZ 4/2023

„Volebné zhromaždenie zvolilo doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD., univ. prof.

za kandidátku na funkciu dekanky PF TU na funkčné obdobie 01.11.2023 – 31. 10. 2027.“ 

 

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., v.r.

predsedníčka AS PF TU