Skočiť na hlavný obsah

Profil absolventa

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil absolventa - bakalársky študijný program – odbor právo

„Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má teoretické poznatky a  schopnosť aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora.“ (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/pravo#details-level-r)

Profil absolventa bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo na PF TU

 

Profil absolventa – magisterský študijný program – odbor právo

„Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne,  právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva. Dokáže spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov. Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére. Komplexne rieši právne problémy a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. V jednotlivých právnych oblastiach rieši problémy hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhuje ich efektívne riešenie.

 Absolvent samostatne rieši etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. Nadobudnuté poznatky dokáže samostatne rozširovať a prehlbovať. Metodicky analyzuje programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania je schopný reflektovať postavenie a úlohy právnika v spoločnosti. Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré   vyžadujú   obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Absolvent má syntetické myslenie, tvorí relevantné právnické výstupy.“ (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/pravo#details-level-t)

Profil absolventa magisterského štúdia v študijnom odbore právo na PF TU

 

Profil absolventa – doktorandský študijný program – odbor právo

„Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo. Absolvent je spravidla zameraný na právne odvetvie alebo právnovednú disciplínu alebo ich kombináciu. 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty jednotlivých právnych odvetví s cieľom ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov jednotlivých právnych odvetví. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci príslušného právneho odvetvia alebo právnovednej disciplíny je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a  porovnať  súčasný  stav  poznania  v právnom  odvetví  alebo v právnovednej disciplíne s právnymi poriadkami iných štátov alebo s právnovednou doktínou iných štátov. 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Nadobúda spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo.“

(https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/pravo#details-level-v)

Profil absolventa doktorandského štúdia v študijnom odbore právo na PF TU