Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Lubyho právnické dni

Nadácia Štefana Lubyho počas svojej existencie zorganizovala už 12 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa stali sviatkami právnej vedy a právnej kultúry v Slovenskej republike, a to pre jej vysoký štandard, úzku medzinárodnú spoluprácu a domáci aj zahraničný ohlas. Táto tradícia cyklu medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré boli a sú odozvou na spoločensky významné a zároveň aktuálne problémy právnej vedy a praxe, je doložená aj zvolenými témami:

I.     Sloboda, právo a bezprávie – 1990, Trenčianske Teplice
II.    Slušnosť v práve – 1992, Trenčianske Teplice
III.   Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve – 1994, Trenčianske Teplice
IV.   Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému – 1996, Bratislava
V.    K návrhu slovenského občianskeho zákonníka – 1998, Bratislava
VI.   Zákaz zneužitia práva – 2000, Omšenie
VII.  Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie – 2002, Smolenice
VIII. Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva – 2004, Smolenice
IX.   Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe – 2007, Smolenice
X.    Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe – 2009, Smolenice
XI.   Ochrana slabšej strany v súkromnom práve – 2013, Smolenice
XII.  Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve – 2015, Smolenice.
XIII.  Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť – 2017, Smolenice.
XIV.  Ad hoc legislatíva v súkromnom práve – 2019, Smolenice.

Z konferencií vyšli aj vysoko kvalitné vedecké publikácie s kladným domácim i zahraničným prijatím i odozvou.