Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy o termínoch

Oznámenie o konaní inauguračnej  prednášky  

 

Predsedníčka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty oznamuje konanie inauguračnej prednášky v inauguračnom konaní:

 

Uchádzač: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.    

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: trestné právo

Pracovisko uchádzača: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Názov inauguračnej prednášky: Súčasné trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu.

Termín a miesto konania:  28. 11. 2019 o 13.00 h, TU Trnava, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava, knižnica fakulty.

 
 

Trnava 28. 10. 2019

 
 

                                                               prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., v. r.

                                                         predsedníčka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty