Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy o termínoch

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

 

Predsedníčka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty oznamuje konanie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:

                                                                                                                                                                      

Uchádzač:  JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.     

Študijný odbor: teória a dejiny štátu a práva

Pracovisko uchádzača: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Názov habilitačnej prednášky: Systém miestnej správy v predmníchovskom Československu

Názov habilitačnej práce:  Kognitívno-sémantické limity interpretácie právnych textov : o krajine nekrajine právneho jazyka

Termín a miesto konania:  24. 9. 2019 o 11.00 h, TU Trnava, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava, zasadacia miestnosť „Collegium novum“, 2. poschodie

 

Trnava 5. 9. 2019

 

                                                               prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., v. r.

                                                         predsedníčka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o konaní inauguračnej  prednášky  

 

Predsedníčka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty oznamuje konanie inauguračnej prednášky v inauguračnom konaní:

 

Uchádzač: doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.    

Študijný odbor: teória a dejiny štátu a práva

Pracovisko uchádzača: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,

                                     Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Názov inauguračnej prednášky: „Prínos kánonického práva k rozvoju právnej tradície kresťanského Západu“

Termín a miesto konania:  15. 10. 2019 o 13.00 h, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava, knižnica fakulty

 
 

Trnava 16. 9. 2019

 

                                                               prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., v. r.

                                                         predsedníčka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty