Skočiť na hlavný obsah

KOMISIA PRE ŠTÚDIUM / PODNETY

Vážené študentky, vážení študenti, milé kolegyne, milí kolegovia,
vážené uchádzačky / vážení uchádzači o štúdium, milé absolventky, milí absolventi,

v zmysle Usmernenie dekana PF TU č. 3/2023 k podávaniu a vybavovaniu podnetov a o činnosti komisie pre štúdium môže každý študent, zamestnanec, prípadne aj ďalšia osoba podať podnet, pripomienku, námet týkajúci sa štúdia alebo pracovného prostredia súvisiaceho so štúdiom na fakulte.

Prostredníctvom podnetu sa študent môže domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené alebo ohrozené, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti fakulty alebo zamestnancov fakulty, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave a fakulty.

Podnetom môže študent a zamestnanec podávať aj návrhy na skvalitnenie štúdia a študijného procesu, spravidla návrhy na úpravy študijných programov (napr. návrh na úpravu obsahu predmetu, návrh nového predmetu, vyjadrenie k vzdelávaciemu procesu, podnety k hodnoteniu predmetu).

Podať podnet je možné tak písomne do „banky podnetov" umiestnenej na 1. poschodí fakulty pri študijnom oddelení, ako aj prostredníctvom tejto webovej aplikácie (postup vybavovania podnetov upravuje  Usmernenie dekana PF TU č. 3/2023 k podávaniu a vybavovaniu podnetov a o činnosti komisie pre štúdium, ktoré obsahuje aj:

Príloha č. 1 - Vzor podnetu 

Podnetom sa bude zaoberať Komisia pre štúdium, ktorá je tvorená členmi mimo vedenia PF TU a jej činnosť je upravená v Usmernenie dekana PF TU č. 3/2023 k podávaniu a vybavovaniu podnetov a o činnosti komisie pre štúdium 

Podnet možno podať TU
 

 

Komisia pre štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte:

Predseda:

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

Členovia:

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

JUDr. Štefan Zeman, PhD.

Ivana Lepeňová  - študentka

Andrea Mičudová - študentka

                                                                                                                                 Zverejnené dňa 14.1.2021