Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

ERASMUS+ pre študentov

ERASMUS+ pre študentov

 

AKTUÁLNE: výberové konanie na štúdium a stáže pre letný semester tohto akademického roka (2020/2021) a celý budúci akademický rok (2021/2022) info tu

 

Doplňujúce výberové konanie pre študentskú mobilitu:

- výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2020/2021 a stáže v letnom semestri 2019/2020, bližšie info tu

- štúdium v Omsku v zimnom semestri 2020/2021, bližšie info tu

ZMENA TERMÍNOV: 16.04.2020 na podanie prihlášky, 23.04.2020 výberové konanie

 

Výberové konanie pre študentskú mobilitu:

- výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2020/2021

- doplňujúce výberové konanie pre stáže v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

Bližšie info tu.

 

termín na prihlásenie začiatok marca 2019: (doplňujúce) výberové konanie pre:

- štúdium v akademickom roku 2019/2020 (vybrané univerzity podľa priloženého zoznamu, bližšie info tu

- stáže v letnom semestri akademického roka 2018/2019 a v akademickom roku 2019/2020, bližšie info tu

- stáž v Amnesty International v Českej republike v letnom semestri akademického roka 2018/2019, bližšie info tu a tu

- štúdium v Omsku v zimnom semestri akademického roka 2019/2020, bližšie info tu.

 

Vypísané výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2019/2020 a doplňujúce výberové konanie na letný semester akademického roka 2018/2019, bližšie info tu.

Vypísané doplňujúce výberové konanie pre štúdium na akademický rok 2018/2019 a tiež doplňujúce výberové konanie pre stáže na letný semester akademického roka 2017/2018 a akademický rok 2018/2019. Info tu.

Výsledné poradie študentov z výberového konania zo dňa 26.10.2017 tu, pričom z uvedeného vyplýva, že každý uchádzač bol odporučený pre ním vybranú inštitúciu. Pre ďalší postup je možné obrátiť sa na oddelenie zahraničných vzťahov na rektoráte našej univerzity, študenti budú kontaktovaní.

Výberové konanie pre štúdium a stáže na akademický rok 2017/2018 a doplňujúce výberové konanie na letný semester akademického roka 2016/2017 - bližšie info tu.

Výsledky výberového konania pre štúdium a stáže zo dňa 17.03.2016 - tu. Hosťujúcu krajinu a dĺžku pobytu je možné upresniť aj dodatočne, pre ďalší postup bude každý študent kontaktovaný z univerzitného oddelenia zahraničných vzťahov.

Výberové konanie pre štúdium a stáže na akademický rok 2016/2017 - bližšie info tu

 

V rámci programu je možné absolvovať:

a) časť štúdia v zahraničí na partnerskej univerzite (zoznam partnerských univerzít sa nachádza na webovej adrese http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov alebo tiež medzi dokumentmi v dolnej časti)

b) praktickú stáž na inštitúcii inej než Európskej únie v zahraničí (demonštratívne bližšie napr. aj tu http://www.truni.sk/sk/ponuka-databaz-na-vyhladavanie-stazi-v-zahranici-pre-studentov-alebo-zamestnancov-vysokych-skol).

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a absolventi do jedného roka od ukončenia štúdia. 

Výber študentov sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave realizuje na základe Zásad výberového konania v programe ERASMUS+. Študent/ka sa do výberového konania prihlasuje vyplnením prihlášky, ktorú odovzdá spolu s dokumentáciou vyžadovanou Zásadami výberového konania osobe identifikovanej vo výzve na predkladanie prihlášok. Študent/ka taktiež spolu s prihláškou odovzdá vyplnený dokument o údajoch o ňom/nej, ktorý je dostupný tu. Výberové konanie sa uskutočňuje spravidla v akademickom roku predchádzajúcom roku absolvovania zahraničného pobytu.

Grant je určený na pokrytie časti nákladov súvisiacich s mobilitou (štúdium alebo stáž v zahraničí). Môže zahŕňať cestovné náklady, poistenie, jazykovú prípravu, vyššie životné náklady v hostiteľskej krajine. Grant je iba príspevkom k nákladom spojených s mobilitou. Je pridelený na každý mesiac pobytu a vyplatený ako paušálna suma podľa dĺžky mobility (počtu mesiacov). Presné vymedzenie výšky grantu je možné zistiť na webovej adrese http://www.truni.sk/sites/default/files/zahr/sadzby_grantov_pre_vs_zamestnancov_a_studentov_v_programe_erasmus.pdf.

Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace alebo jeden úplný semester/trimester, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Stáž je možné absolvovať v trvaní od 2 do 12 mesiacov. Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. Vysielajúca inštitúcia rozhodne či študentovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, musí však zabezpečiť transparentný systém predlžovania mobility (s dodatočne pridelenými finančnými prostriedkami, ale aj pri predĺžení mobility bez nároku na finančný príspevok).

Študentom a študentkám, ktorí/é budú absolvovať program, odporúčame včas požiadať o možnosť vykonať skúšky aj mimo skúškového obdobia. V žiadosti je potrebné špecifikovať dátum a miesto svojho pobytu v rámci výmenného programu ERASMUS+.

Po návrate zo študijného pobytu je potrebné požiadať o uznanie úšpešne absolvovaného predmetu v rámci študentkých mobilít na základe Transcript of records z mobility a zároveň v zahraničí zabezpečiť sylabus predmetov o ktorých uznanie sa žiada. Účastníkom mobility bude uznávané absolvovanie povinných predmetov v rámci zahraničných štúdií (napr. z Občianskeho práva (hmotné), Trestného práva (procesné) ...).

V prípade vzorného a úspešného reprezentovania fakulty na zahraničnom pobyte môže byť udelené motivačné štipendium.

Všetky potrebné informácie je možné zistiť tiež na webovej adrese univerzity http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov alebo v dokumentoch (zároveň je potrebné, aby sa s nimi uchádzač podrobne oboznámil):

          1) Informácie pre odchádzajúcich študentov

Pravidlá výberového konania pre outgoing Erasmus študentov

Kritéria študentskej mobility Erasmus + Štúdium

Inštrukcie k zmluve o štúdiu (SK)

Zmluva o štúdiu (SK)

Learning Agreement for Erasmus+ for studies (EN)

2) Stáže študentov

Kritéria študentskej mobility Erasmus + Stáže

Akceptacny list formular-stáže

Acceptance letter form - Trainneships

Inštrukcie k zmluve o stáži (SK)

Zmluva o stáži (SK)

Learning Agreement for Erasmus+ for traineeship (EN)

3) Jazyková podpoda

on-line

4) Ďalšie dokumenty

Zoznam požadovaných dokumentov pre odchádzajúcich študentov

Údaje o študentovi

Bankové údaje

Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+

Kódy predmetov na roky 2014-2020

Mesačné granty

Charta študenta