Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy

04.12.2018: konzultačné hodiny dr. Dobrovodského budú dňa 06.12.2018 v náhradnom čase 15:00 - 16:30 z dôvodu iných pracovných povinností.

03.12.2018: konzultačné hodiny dr. Nevolnej sa dňa 04.12.2018 presúvajú z pôvodného času na 16:20 - 17:40 z dôvodu iných pracovných povinností.

30.11.2018: možnosť dohodnutie témy diplomových prác: študenti si v prípade záujmu môžu dohodnúť s vyučujúcimi našej katedry (doc. Jurčová, doc. Csach, doc. Novotná, doc. Žitňanská, dr. Nevolná, dr. Dobrovodský, dr. Štefanko, dr. Mészáros, dr. Gešková, dr. Maslák) tému diplomovej práce, pričom všetci naši uvedení členovia majú možnosť byť školiteľmi pre 7 prác. Témy diplomových prác, ktoré je možné si dohodnúť, by mali korešpondovať u jednotlivých pedagógov s predmetmi, ktoré vyučujú, s výnimkou:

- doc. Žitňanská: právo obchodných spoločností a konkurzné právo hmotné,

- doc. Jurčová: predkladaný Návrh zákona a Dôvodovú správu k navrhovanej novele Občianskeho zákonníka označované MS SR ako prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka dostupné na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-za... . Všetky témy by sa mali v rámci danej etapy ťažiskovo zamerať na riešenie otázky, či navrhované zmeny (na základe komparácie súčasnej a navrhovanej novej úpravy zodpovedajú požiadavkám doby, námety ma zamyslenie ako: Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a ochrana spotrebiteľa. Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a zmena záväzkov. Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a nájom. Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a úvahy o zrušení dualizmu záväzkového práva. Scudzovacie zmluvy podľa prvej etapy rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Jednotná zmluva o dielo a prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Príkazná zmluva v prvej etape rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Všeobecná časť záväzkového práva v prvej etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Právne úkony v prvej etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Moderné formy kontraktácie v prvej etape rekodifikácie Občianskeho zákonníka). Po dohode možné aj iné témy.

Forma dohodnutia si témy diplomovej práce je vo všeobecnosti e-mailom alebo osobne počas konzultačných hodín v období od 03.12.2018 do 15.12.2018 okrem:

- doc. Žitňanská - e-mailom

- doc. Novotná - osobne počas konzultačných hodín.

30.11.2018: Klinika ochrany práv detí : Prezentácia záverečných projektov študentov a študentiek predmetu Klinika ochrany práv detí bude prebiehať vo štvrtok 6.12.2018 od 8.00 hod do 10.50 hod v miestnosti Collegium Novum (2. posch., oproti dekanátu). 

26.11.2018: konzultačné hodiny doc. Novotnej sa dňa 27.11. 2018 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty neuskutočnia. 

26.11.2018: konzultačné hodiny dr. Nevolnej sa dňa 27. 11. 2018 z dôvodu iných pracovných povinností neuskutočnia.

18.11.2018: konzultačné hodiny doc. Novotnej sa dňa 20.11.2018 presúvajú a uskutočnia sa v čase od 9:00 do 10:20.

13.11.2018: Z dôvodu účasti pedagóga a študentov na celodennej exkurzi, sa nekoná prednáška z Rodinného práva vo štvrtok dňa 15.11.2018 od 09.30 hod.

12.11.2018: konzultačné hodiny dr. Masláka sa dňa 13.11.2018 z dôvodu choroby neuskutočnia.

09.11.2018: konzultačné hodiny dr. Dobrovodského sa dňa 15.11.2018 z dôvodu exkurzie rušia.

06.11.2018: dňa 06.11.2018 konzultačné hodiny doc. Jurčovej nebudú.

03.11.2018: dňa 08.11.2018 sa konzultačné hodiny dr. Mészárosa rušia, budú v náhradnom termíne 06.11.2018 v čase 14:15 - 15:35.

02.11.2018: dňa 6.11.2018 konzultačné hodiny dr. Geškovej nebudú. Náhradný termín je možné dohodnúť prostredníctvom e-mailu alebo osobne na cvičeniach.

17.10.2018: dňa 23.10.2018 sa presúvajú konzultačné hodiny dr. Masláka na 16:40 - 18:00.

16.10.2018: Naša katedra spolu s Národnou bankou Slovenska organizujeme výjazdový seminár na tému Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu. Termín: 25.10. - 26.10., miesto konania: Častá - Papiernička. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa prostredníctvom https://goo.gl/forms/16QJHnAonkNavFoo1 . Bližšie info tu.

03.10.18: Diplomanti, ktorých školiteľom je dr. Maslák, odošlú v termíne do 31.10.2018 na jeho e-mailovú adresu osnovu diplomovej práce. Následne do 15.12.2018 (t. j. do konca výučbového obdobia zimného semestra) zašlú školiteľovi na jeho e-mailovú adresu aspoň jednu kapitolu svojej diplomovej práce. Uvedené sa týka len minimálnych požiadaviek, samozrejme, je vítané, aby mal diplomant(ka) v danom čase rozpracovanú diplomovú prácu v pokročilejšom štádiu. Školiteľ víta každú konzultáciu s diplomantmi, či už v čase konzultačných hodín, alebo prostredníctvom e-mailu.

02.10.2018: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského sa dňa 4.10.2018 z dôvodu účasti na Dni fakulty rušia.

01.10.2018: Vážené študentky, vážení študenti, vedenie diplomových prác, ktoré doposiaľ školil JUDr. Alexander Škrinár, CSc., preberie doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Prosíme študentky a študentov, ktorých sa táto zmena týka, aby sa skontaktovali s novou školiteľkou prostredníctvom e-mailu zitnanska.lucia@gmail.com

26.06.2018: konzultačné hodiny doc. Csacha sa uskutočnia aj dňa 27.06.2018 od 12:40 do 14:20.

19.06.2018: Konzultačné hodiny dr. Nevolnej sa vo štvrtok 21. 6. 2018 z dôvodu služobnej cesty neuskutočnia.

18.06.2018: Test z OPP I bude dňa 23.6.2018 (sobota) o 8:30 v miestnosti č. 313.

14.06.2018: Opravný termín štátnej skúšky z občianskeho práva a tiež obhajob diplomových prác na našej katedre sa uskutoční dňa 26.06.2018 o 08:30 hod. v miestnoti Collegium Novum.

29.05.2018: Opravný test z OPP I bude dňa 8.6.2018 (piatok) o 10:30 v miestnosti č. 312.

22.05.2018: Opravný test z OPP I bude dňa 28.05.2018 (pondelok) o 15:00 v miestnosti č. 312.

18.05.2018: Oznam pre diplomantov doc. Jurčovej a doc. Novotnej: Diplomanti, ktorých školiteľkami sú doc. Jurčová a doc. Novotná, odošlú v termíne do 30.6.2018 na e-mailovú adresu príslušnej školiteľky zoznam literatúry relevantnej k spracúvanej téme, návrh obsahu a tézy diplomovej práce. V prípade záujmu o osobnú konzultáciu počas konzultačných hodín prosíme diplomantov, aby o tejto skutočnosti e-mailovou správou informovali školiteľku s uvedením témy diplomovej práce. Zároveň si dovoľujeme informovať, že prácu je na pripomienkovanie potrebné odovzdať najneskôr do 31. 12. 2018 pre diplomantov doc. Novotnej a do 15. 1. 2019 pre diplomantov doc. Jurčovej.

30.04.2018: Opravný termín pre študentov dennej formy štúdia z predmetu Občianske právo procesné I sa uskutoční v miestnosti č. 313 (3. poschodie) dňa 14.5.2018 o 8:30 a dňa 19.5.2018 o 8:30. Z uvedených termínov sa študenti môžu dostaviť na ten termín, ktorý im vyhovuje (bez toho, aby ho museli skúšajúcemu vopred oznamovať).

11.04.2018: Z dôvodu účasti na konferencii sa konzultačné hodiny dr. Dobrovodského dňa 19.04.2018 rušia.

11.04.2018: Z dôvodu choroby sa konzultačné hodiny dr. Dobrovodského dňa 12.04.2018 rušia.

05.04.2018: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje sériu diskusných seminárov pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty. Semináre budú venované aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej obci. Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší z týchto seminárov venovaný dvom otázkam súvisiacim s úrokmi a úrokmi z omeškania. Prvá z nich sa týka premlčania úrokov z omeškania, teda toho, či sa úroky z omeškania premlčujú samostatne za každý deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Druhá otázka sa týka kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky. Seminár bude vedený formou panelovej diskusie, na ktorej budú postupne rozoberané argumenty jednotlivých názorových prúdov. Zhrnutie základnej argumentácie týchto prúdov nájdete tu. Seminár sa uskutoční dňa 27. 4. 2018 (piatok) na pôde Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava, miestnosť č.12, o 9:00 hod. Seminára sa môžete zúčastniť pasívne, ako aj aktívne ako diskutujúci. Z kapacitných dôvodov prosíme o registráciu Vašej účasti, a to prostredníctvom nasledovného linku: https://goo.gl/forms/uYbNhjY1xbKa9nId2, alebo o potvrdenie  účasti emailom zaslaným na adresu pravnickedebaty@gmail.com. Účasť na seminári nie je nijako spoplatnená. V prípade, ak by ste pre administratívne účely potrebovali osobitnú pozvánku, prosíme, zašlite nám e-mail na adresu pravnickedebaty@gmail.com. Veríme, že vzhľadom na aktuálnosť oboch tém bude diskusný seminár prínosom nielen pre jeho účastníkov, ale aj pre aplikačnú prax. Dúfame preto, že aj za Vašej osobnej účasti sa nám podarí úspešne zahájiť spomínanú sériu Trnavských právnických debát.  

05.04.2018: Konzultačné hodiny Dr. Štefanka sa dňa 11.04.2018 neuskutočnia a budú v náhradnom termíne dňa 12.04.2018 v čase od 13:10 do 14:30 V prípade potreby je ho možné kontaktovať e-mailom.

16.03.2018: Aktualizované znenie štátnicových otázok z občianskeho práva Občianske právo (v porovnaní s posledne zverejneným znením došlo k zníženiu počtu otázok z rodinného práva, pričom obsahová stránka zostala zachovaná). Študent si na štátnej skúške z občianskeho práva vytiahne 2 otázky z uvedeného zoznamu, a to tak, že jednu zo zoznamu spomedzi č. 1 až 77 a ďalšiu z otázok spomedzi tých, ktoré sú zverejnené pod č. 78 až 143.

13.03.2018: Obhajoby diplomových prác na našej katedre sa uskutočnia dňa 28.03.2018. Harmonogram obhajob diplomových prác tu.

19.02.2018: konzultačné hodiny dr. Geškovej a dr. Masláka sa dňa 20.02.2018 neuskutočnia. V prípade potreby ich je možné kontaktovať e-mailom. Konzultačné hodiny dr. Geškovej budú v náhradnom termíne dňa 22.02.2018 v čase od 10:20 do 11:50.

13.02.2018: Témy pre vypracovanie eseje z predmetu SSOP:

1.) Najlepší záujem dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2016. Zmeny v zásadách zákona o rodine od 1.1.2016.

2.) Pestúnska starostlivosť a ústavná starostlivosť. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

3.) Určenie rodičovstva. Zapretie otcovstva. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

4.) Výchovné opatrenia. Náhradná osobná starostlivosť. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

5.) Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv. Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv v kontexte rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

05.02.2018: Začiatok skúšky z OPP II konanej dňa 08.02.2018 (štvrtok) sa z 09:00 sa presúva na 10:15.

23.01.2018: Aktuálne znenie otázok na štátnu skúšku z občianskeho práva bude zverejnené do 15.02.2018.

14.01.2018: OPP I - opravný termín bude dňa 23.01.2018 o 14:00 hod. Skúšajúci sa so študentmi stretne pred miestnosťou č. 312.

08.01.2018: Témy diplomových prác dohodnuté s vyučujúcimi našej katedry a témy dostupné pre zapísanie tu.

 

Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2018.

 

12.12.2017: OPP I - výsledky priebežného hodnotenia a informácia o opravnom termíne tu.

 

Diplomové práce: milé kolegyne, milí kolegovia, v prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce nás môžete kontaktovať e-mailom alebo v čase konzultačných hodín. Počet tém a oblasti:

- doc. Jučová: 8 tém (zmluvné právo, zodpovednosť za vady, kolaboratívna ekonomika a kolaboratívne platformy - zmluvné a zodpovednostné vzťahy, postavenie subjektov, ochrana spotrebiteľa, porušenie zmluvy, zákon o zájazdoch a spojených cestovných službách)

- dr. Novotná: 8 tém (všeobecná časť, zodpovednosť za škodu, záväzky z bezdôvodného obohatenia, európske deliktné právo)

- dr. Nevolná: 8 tém (obchodné právo)

- dr. Gešková: 8 tém (civilný proces)

- dr. Škrinár: 2 témy (obchodné právo)

- dr. Štefanko: 7 tém (občianske právo hmotné okrem rodinného práva)

- dr. Maslák: 8 tém (spotrebiteľské rozhodcovské konanie, rozhodcovské konanie, civilné sporové konanie, pozemkové spoločenstvá, zàsady občianskeho práva, ochrana spotrebiteľa; navrhované témy: Úloha občianskeho práva v oblasti diskriminácie rómskeho etnika, Slušnosť v občianskom práve, Aktuálne otázky postavenia a činnosti pozemkových spoločenstiev v Slovenskej republike, Spresnenie (úprava) petitu súdom, Formalizmus v rozhodovacej činnosti slovenských súdov v občianskoprávnych veciach, Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach, Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach)

- doc. Csach: 8 tém (obchodné právo, medzinárodné právo súkromné)

- dr. Mészáros: 8 tém (občianske právo hmotné, obchodné právo - záväzky, občianske právo procesné - sporové konanie)

- dr. Dobrovodský: 2 témy (rodinné právo, ochrana spotrebiteľa).

 

Dňa 29.11.2017 sa na našej fakulte bude konať diskusný seminár na tému "Novelizácia Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z.". S príspevkami vystúpia zástupcovia odbornej aj akademickej obce. Viac informácií a podmienky účasti tu.

 

Oznam pre študentov, ktorých vedúcim diplomovej práce je Dr. Zámožík: od 06.11.2017 zmena v osobe vedúceho diplomovej práce - novým vedúcim diplomovej práce sa stáva Dr. Maslák. Do 17.12.2017 je mu potrebné zaslať osnovu diplomovej práce.