Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy

16.03.2018: Aktualizované znenie štátnicových otázok z občianskeho práva Občianske právo (v porovnaní s posledne zverejneným znením došlo k zníženiu počtu otázok z rodinného práva, pričom obsahová stránka zostala zachovaná). Študent si na štátnej skúške z občianskeho práva vytiahne 2 otázky z uvedeného zoznamu, a to tak, že jednu zo zoznamu spomedzi č. 1 až 77 a ďalšiu z otázok spomedzi tých, ktoré sú zverejnené pod č. 78 až 143.

13.03.2018: Obhajoby diplomových prác na našej katedre sa uskutočnia dňa 28.03.2018. Harmonogram obhajob diplomových prác tu.

19.02.2018: konzultačné hodiny dr. Geškovej a dr. Masláka sa dňa 20.02.2018 neuskutočnia. V prípade potreby ich je možné kontaktovať e-mailom. Konzultačné hodiny dr. Geškovej budú v náhradnom termíne dňa 22.02.2018 v čase od 10:20 do 11:50.

13.02.2018: Témy pre vypracovanie eseje z predmetu SSOP:

1.) Najlepší záujem dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2016. Zmeny v zásadách zákona o rodine od 1.1.2016.

2.) Pestúnska starostlivosť a ústavná starostlivosť. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

3.) Určenie rodičovstva. Zapretie otcovstva. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

4.) Výchovné opatrenia. Náhradná osobná starostlivosť. Zmeny v úprave po 1.1.2016 - novela zákona o rodine č. 175/2015.

5.) Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv. Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv v kontexte rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

05.02.2018: Začiatok skúšky z OPP II konanej dňa 08.02.2018 (štvrtok) sa z 09:00 sa presúva na 10:15.

23.01.2018: Aktuálne znenie otázok na štátnu skúšku z občianskeho práva bude zverejnené do 15.02.2018.

14.01.2018: OPP I - opravný termín bude dňa 23.01.2018 o 14:00 hod. Skúšajúci sa so študentmi stretne pred miestnosťou č. 312.

08.01.2018: Témy diplomových prác dohodnuté s vyučujúcimi našej katedry a témy dostupné pre zapísanie tu.

 

Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2018.

 

12.12.2017: OPP I - výsledky priebežného hodnotenia a informácia o opravnom termíne tu.

 

Diplomové práce: milé kolegyne, milí kolegovia, v prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce nás môžete kontaktovať e-mailom alebo v čase konzultačných hodín. Počet tém a oblasti:

- doc. Jučová: 8 tém (zmluvné právo, zodpovednosť za vady, kolaboratívna ekonomika a kolaboratívne platformy - zmluvné a zodpovednostné vzťahy, postavenie subjektov, ochrana spotrebiteľa, porušenie zmluvy, zákon o zájazdoch a spojených cestovných službách)

- dr. Novotná: 8 tém (všeobecná časť, zodpovednosť za škodu, záväzky z bezdôvodného obohatenia, európske deliktné právo)

- dr. Nevolná: 8 tém (obchodné právo)

- dr. Gešková: 8 tém (civilný proces)

- dr. Škrinár: 2 témy (obchodné právo)

- dr. Štefanko: 7 tém (občianske právo hmotné okrem rodinného práva)

- dr. Maslák: 8 tém (spotrebiteľské rozhodcovské konanie, rozhodcovské konanie, civilné sporové konanie, pozemkové spoločenstvá, zàsady občianskeho práva, ochrana spotrebiteľa; navrhované témy: Úloha občianskeho práva v oblasti diskriminácie rómskeho etnika, Slušnosť v občianskom práve, Aktuálne otázky postavenia a činnosti pozemkových spoločenstiev v Slovenskej republike, Spresnenie (úprava) petitu súdom, Formalizmus v rozhodovacej činnosti slovenských súdov v občianskoprávnych veciach, Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach, Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach)

- doc. Csach: 8 tém (obchodné právo, medzinárodné právo súkromné)

- dr. Mészáros: 8 tém (občianske právo hmotné, obchodné právo - záväzky, občianske právo procesné - sporové konanie)

- dr. Dobrovodský: 2 témy (rodinné právo, ochrana spotrebiteľa).

 

Dňa 29.11.2017 sa na našej fakulte bude konať diskusný seminár na tému "Novelizácia Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z.". S príspevkami vystúpia zástupcovia odbornej aj akademickej obce. Viac informácií a podmienky účasti tu.

 

Oznam pre študentov, ktorých vedúcim diplomovej práce je Dr. Zámožík: od 06.11.2017 zmena v osobe vedúceho diplomovej práce - novým vedúcim diplomovej práce sa stáva Dr. Maslák. Do 17.12.2017 je mu potrebné zaslať osnovu diplomovej práce.