Skočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie voľby kandidáta/kandidátky na dekana/dekanku

VYHLÁSENIE VOĽBY

KANDIDÁTA/KANDIDÁTKY NA FUNKCIU DEKANA/DEKANKY

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS PF TU“) v zmysle čl. 32 ods. 1 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave z 2. februára 2023 (ďalej len „Štatút TU“), dňa 20. júna 2023 vyhlásil voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu dekanky/dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na funkčné obdobie 01.11.2023 – 31. 10. 2027.

Predsedníčka Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty v zmysle článku 32 ods. 2 Štatútu TU určila termín voľby na 26. október 2023 o 10:00 hod. a za miesto voľby určila miestnosť Collegium novum, v budove Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na Kollárovej ul. č. 10, 917 01 Trnava.

Kandidáta/kandidátku na funkciu dekana/dekanky v zmysle čl. 32 ods. 4 Štatútu TU volí volebné zhromaždenie, ktoré tvorí akademický senát fakulty a nominanti rektora univerzity. Rektor nominuje jednu štvrtinu počtu členov volebného zhromaždenia najneskôr 40 kalendárnych dní pred termínom voľby. Nominanti rektora sú z akademickej obce univerzity, pričom nesmú byť členmi akademickej obce fakulty, ktorej kandidát na dekana sa volí. Jeden nominant rektora je členom študentskej časti akademickej obce univerzity, pričom nesmie byť členom akademickej obce fakulty.

Návrh na kandidáta vo voľbe do funkcie dekana sa v zmysle článku 32 ods. 17 Štatútu TU podáva písomne tak, aby bol doručený najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom voľby predsedovi volebnej komisie, prostredníctvom sekretariátu senátu fakulty. K tomuto návrhu sa pripája písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou, profesijný životopis, ktorý obsahuje informáciu aj o dosiahnutých vedecko-pedagogických a vedeckých hodnostiach, a koncepciu rozvoja fakulty.

Trnava, 20. júna 2023

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., v.r.

predsedníčka AS PF TU

Oficiálny dokument

Volebná komisia

Harmonogram volieb