Skočiť na hlavný obsah

Záverečné a kvalifikačné práce

Formálne a obsahové náležitosti záverečnej práce (bakalárska, diplomová a dizertačná práca) a kvalifikačnej práce (rigorózna a habilitačná práca) upravuje Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác.

Smernica č. 20/2021

Záverečná a kvalifikačná práca sa odovzdáva nasledovne:

- dizertačná práca: 4 ks tlačená forma v pevnej väzbe a 1 ks elektronická forma
- rigorózna práca: 2 ks tlačená forma v krúžkovej väzbe a 1 ks elektronická forma

- diplomová a bakalárska práca podľa pokynu

Záverečné a kvalifikačné práce odovzdávané v elektronickej forme v PDF- formáte musia mať na CD nosiči ako aj na obale CD nosiča uvedené všetky údaje z titulného listu (možnosť použiť LightScribe). Elektronická forma záverečnej a kvalifikačnej práce nesmie byť šifrovaná.

Postup zasielania záverečnej práce a prístup do Evidencie záverečných prác TU v Trnave je dostupný na internetovej stránke Trnavskej univerzity v Trnave. (http://ezp.truni.sk/ezp).

Analytický list rigoróznej práce je potrebné odovzdať na referát pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie, analytický list dizertačnej a habilitačnej práce na referát pre vedeckovýskumnú a edičnú činnosť, analytický list diplomovej a bakalárskej práce podľa pokynu.

Predpisy fakulty:

Pokyn dekana PF TU č. 4/2021 - Priebeh konzultácií a postup vypracovania záverečných prác
Príloha - Harmonogram konzultácie a vypracovanie záverečnej práce

Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 6/2022 k zápisu tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2022/2023 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2023/2024

Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2023 k odovzdávaniu záverečných prác obhajovaných v akademickom roku 2022/2023

Etika, etika publikovania:

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave
Smernica dekana PF TU č. 1/2021 - Etika publikovania a zamedzenie plagiátorstva
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel
Etická komisia
Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
Disciplinárna komisia
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

Vzdelávacie aktivity pre študentov zamerané na etiku publikovania:

Oplatí sa byť fér?
Akademické písanie