Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Zoznam členov AS PF TU

PREDSEDNÍČKA SENÁTU FAKULTY:
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

TAJOMNÍK SENÁTU FAKULTY:
Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
email: senatpftu@truni.sk

ČLENOVIA:
Zamestnanecká časť:
Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
Mgr. Marek Káčer, PhD.
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
Mgr. Peter Mészáros, PhD.
JUDr. Marianna Novotná, PhD.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
JUDr. Peter Varga, PhD.
JUDr.  Jozef Zámožík, PhD.         

Študentská časť:
Adam Krajáč - bakalárske štúdium v dennej forme
Michal Tomin - bakalárske štúdium v dennej forme
Bc. Maroš Čelár - magisterské štúdium v dennej forme
Ing. Monika Sartorisová - bakalárske a magisterské štúdium v externej forme
Mgr. Dominika Kučerová - doktorandské štúdium