Skočiť na hlavný obsah

ERASMUS+ pre pedagógov a pracovníkov

Výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu na obdobie od 01.02.2023 do 31.12.2023, bližšie info tu.
 
Výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu na obdobie od 22.09.2022 do 30.06.2023, bližšie info tu.
 
Výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu na obdobie roka 2022, bližšie info tu.
 
Vyhlásené výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu, prihlášku je možné podať do 20.05.2021, bližšie info tu.
 
Vyhlásené výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu, prihlášku je možné podať do 16.04.2020 (zmena z pôvodného termínu do 16.03.2020), bližšie info tu.
 
Vyhlásené výberové konanie na zamestnaneckú mobilitu, možné podať prihlášku do 05.04.2019 (pôvodný termín 15.2.2019 nahradený novým), bližšie info tu.
 
Kritériá mobility pracovníkov vysokej školy sú dostupné tu.
 
Učitelia a pracovníci sú vybraní na základe predloženého programu výučby alebo pracovného plánu. Výber učiteľov a pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.

Výber učiteľov a pracovníkov sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave realizuje v súlade s príslušným usmernením dekana http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/.... Po vyhlásení výberového konania sa učiteľ alebo pracovník do výberového konania prihlasuje prostredníctvom prihlášky, ktorej prílohou sú program výučby pre učiteľskú mobilitu alebo pracovný plán pre mobilitu pracovníkov, štruktúrovaný životopis, zoznam publikovaných prác a akceptačný list zo strany inštitúcie, na ktorej má byť mobilita absolvovaná. Formulár prihlášky, programu výučby i pracovného plánu sú dostupné na webovej stránke www.truni.sk v časti Erasmus+/Mobilita pracovníkov vyokej školy https://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-vs. Prihlášku spolu s uvedenými prílohami doručuje uchádzač dekanovi fakulty prostredníctvom dekanátu fakulty. 

Pracovník cestuje na zahraničnú pracovnú cestu na základe  vopred schváleného cestovného príkazu, ktorý je zúčtovaný v zmysle Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách č.7/2006 zo dňa 10.7.2006. Súčasťou cestovného príkazu musí byť vopred schválený plán výučby (pracovný plán) podpísaný troma stranami (domáca vysoká škola, hosťujúca inštitúcia, pracovník vysokej školy). Cestovný príkaz sa považuje za zmluvu medzi vysokou školou a pracovníkom vysokej školy. Prílohou cestovného príkazu sú “Kritériá mobility pracovníka vysokej školy."

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov - pobytové náklady a cestovné náklady. Konkrétnu výšku grantov je možné zistiť na webovej adrese https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/Sadzby%20grantov%20-%20zamestnanci.pdf.

Mobilita môže prebiehať za účelom školenia alebo za účelom výučby.

Ďalšie informácie o programe ERASMUS+ sa nachádzajú na webovej adrese https://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-vs.