Skočiť na hlavný obsah

Štúdium v zahraničí

Naša univerzita získala Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na celé programové obdobie v rozpätí rokov 2021 - 2027. ECHE poskytuje všeobecný rámec kvality pre činnosti európskej a medzinárodnej spolupráce, ktoré sa majú vykonávať v rámci programu.

Nové obdobie programu Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzívnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie. Študovať, učiť sa a pracovať istý čas v zahraničí by sa malo stať bežnou praxou a hovoriť okrem materinského jazyka ešte dvomi ďalšími jazykmi by malo byť normou.

V mobilitných projektoch presadzovať štyri horizontálne priority, ktoré priamo reagujú na aktuálne a dôležité spoločenské témy:

· inklúzia a diverzita ( zameriava sa na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým)

· environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele (zvyšovanie povedomia o klimatickej situácii a podpora udržateľného správania )

· digitálna transformácia (orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

· aktívna participácia (rozvoj sociálnych a multikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a aktívneho občianstva založeného na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou).

 
Programu sa môžu zúčasniť študenti (vrátane absolventov za predpokladu ukončenia mobility do 1 roka od skončenia štúdia) a zamestnanci našej fakulty.

Bližšie informácie tiež na: https://www.truni.sk/zakladne-informacie