Skočiť na hlavný obsah

Správna rada Nadácie Štefana Lubyho

PREDSEDNÍČKA SPRÁVNEJ RADY

prof. JUDr. Monika  J u r č o v á, PhD.

PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek  Š m i d, PhD.

SPRÁVCA NADÁCIE

doc. JUDr. Marianna  N o v o t n á, PhD., univ. prof.

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY

prof. JUDr. Helena  B a r a n c o v á, DrSc.
prof. JUDr. Mgr. Martina  G a j d o š o v á, PhD.
JUDr. Milan  H l u š á k, PhD.
prof. JUDr. Monika  J u r č o v á, PhD.
JUDr. Zuzana  N e v o l n á, PhD.
prof. JUDr. Mgr. Andrea  O l š o v s k á, PhD.
JUDr. Jozef  O p a t o v s k ý
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek  Š m i d, PhD.
doc. JUDr. Jozef  V o z á r, CSc.

SEKRETÁRIÁT nadácie

REVÍZOR nadácie

Ing. Soňa  H a l á n o v á

 

Spomíname na zakladateľov Nadácie Štefana Lubyho