Skočiť na hlavný obsah

Záverečné práce na KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvej etapy zapisovania tém záverečných prác (od 16. 10. 2023 do 03. 11. 2023) je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov:

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. (4 BP, 3 DP)

Študentky a študenti môžu navrhnúť vlastnú tému z nasledovných okruhov:

Ochrana ľudských práv

Zmluvné právo

Subjekty MPV

Územné režimy

Medzinárodné organizácie

Spôsob komunikácie: osobne počas konzultačných hodín

 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD. (3 BP, 3 DP)

Študent/študentka si môže vybrať vlastnú tému so zameraním na právo Európskej únie, ktorej presný názov je nevyhnutné vopred prekonzultovať s vedúcim záverečnej práce. Tému je možné dohodnúť v oblasti inštitucionálneho práva EÚ, prameňov práva EÚ, vnútorného trhu EÚ, prípadne ďalších oblastí práva EÚ.

Spôsob komunikácie: email (peter.varga [at] truni.sk)

 

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. (2 BP, 4 DP)

DP: Študentky a študenti môžu navrhnúť témy diplomových prác z oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného (preferované tematické okruhy: materializácia medzinárodného práva súkromného a procesného, elektronizácia MPSaP, limity voľby práva, ochranné mechanizmy).

BP: Študentky a študenti môžu navrhovať témy bakalárskych prác z oblasti migračného práva EÚ (oblasť dobrovoľnej migrácie) a práva EÚ v oblasti rodovej rovnosti.

Spôsob komunikácie: email

 

JUDr. Ing. Dominika Moravcová MBA (2 BP)

Zoznam oblastí pre študentov a študentky pre výber témy záverečnej práce:

Právny poriadok EÚ

Medzinárodné zmluvy ako prameň úniového práva

Surogačné materstvá v úniovom kontexte

Spôsob komunikácie: prezenčne na fakulte / online cez MS Teams - podľa dohody.

 

JUDr. Daniel Bednár, PhD. (2 BP, 2 DP)

Študenti a študentky si môžu navrhnúť a dohodnúť tému práce z nasledovných okruhov: medzinárodné humanitárne právo, právo medzinárodnej bezpečnosti, medzinárodné zmluvné právo a medzinárodné trestné právo.

Spôsob komunikácie: email, MS Teams

 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. (2 BP, 2 DP)

Študenti a študentky si môžu navrhnúť a dohodnúť tému z ľubovoľnej oblasti medzinárodného práva verejného.

Komunikáci formou emailu: juraj.jankuv [at] gmail.com

 

JUDr. Viktória Bednár Marková PhD. (2 BP, 2 DP)

Študenti a študentky si môžu dohodnúť témy týkajúce sa medzinárodného humanitárneho práva, práva medzinárodnej bezpečnosti, prípadne medzinárodného zmluvného práva.

Spôsob omunikácie: email, príp. MS Teams

 

JUDr. Miroslava Mittelmanová (1 BP, 1 DP)

Študenti a študentky si môžu navrhnúť témy so zameraním na oblasť azylového práva a migračného práva.

Spôsob komunikácie: e-mail

 

JUDr. Marek Šmid ml. (3 DP)

Študenti a študentky si môžu navrhnúť témy so zameraním na oblasť práva verejného obstarávania.

Spôsob komunikácie: e-mail

 

JUDr. Ivan  Novotný, PhD. (3 BP, 1 DP)
Študenti a študentky si môžu navrhnúť témy so zameraním na oblasť medzinárodného práva verejného.

Spôsob komunikácie: e-mail