Skočiť na hlavný obsah

Depozitná knižnica UNIDROIT

UNIDROIT Depository Library

 

UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law - Medzinárodná organizácia pre zjednotenie súkromného práva - je medzinárodná medzivládna organizácia so sídlom v Ríme, ktorá združuje 60 členských štátov, pričom Slovenská republika je jedným z nich.
Cieľom tejto organizácie je harmonizácia (zjednocovanie) súkromného a obchodného práva a vytváranie spoločných noriem.

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je od roku 2001 súčasťou celosvetovej siete depozitných knižníc UNIDROIT. Je depozitnou knižnicou UNIDROIT v Slovenskej republike.

Úlohou depozitnej knižnice je uchovávanie a sprístupňovanie informačných prameňov vydávaných touto organizáciou.

 

UNIDROIT - The International Institute for the Unification of Private Law - is an international intergovernmental organization based in Rome, which unites 60 member states, the Slovak Republic being one of them.
This institute aims to harmonize private and commercial law and create common standards.

Since 2001, the library of the Faculty of Law of the Trnava University has been a part of the worldwide network of UNIDROIT depository libraries.

The role of the depository libraries is to preserve and make available information sources published by UNIDROIT. In Slovakia, this role belongs to the library of the Faculty of Law in Trnava.