Skočiť na hlavný obsah

Knižničný fond

Knižnica od svojho vzniku v r. 2000 buduje špecializovaný fond odbornej, predovšetkým právnickej literatúry a literatúry z oblasti spoločenských vied. Jeho súčasťou sú knihy, odborné periodiká, denná tlač, učebnice a skriptá, záverečné a kvalifikačné práce a elektronické informačné zdroje. (databázy, elektronické časopisy, elektronické knihy atď.).

 

Fond kníh

Obsahuje vyše 22 000 knižničných jednotiek. Na triedenie fondu kníh bolo vytvorené jednoduché triedenie podľa odborov, ktoré využíva kombináciu čísel (označenie príslušného právneho odvetvia) a písmen (abecedné poradie na regáli, podľa prvých troch písmen z priezviska autora, resp. podľa prvých troch písmen z názvu).  
Táto kombinácia čísel a písmen vytvára signatúru, t. j. poskytuje informáciu o umiestnení konkrétneho dokumentu.

Všetky knižné publikácie sú voľne dostupné a sú určené na prezenčné štúdium (štúdium v študovni). Signatúru príslušného titulu nájdete v on-line katalógu, v kolónke „Detaily záznamu“.

Tabuľku odborového triedenia fondu nájdete na dostupnom a viditeľnom mieste v knižnici.

 

Fond periodík

Fond periodík tvoria predovšetkým odborné slovenské a zahraničné právnické časopisy. Periodiká sú umiestnené vpravo od vstupu do študovne a sú radené abecedne podľa názvu.
V súčasnosti knižnica odoberá cca 60 titulov periodík.

Informácie o dostupnosti konkrétneho titulu periodika Vám radi poskytnú pracovníčky knižnice.

Z kapacitných dôvodov a z dôvody ochrany fondu sa vo voľnom výbere nachádzajú iba periodiká priebežného kalendárneho roka,staršie ročníky (čísla) periodík si vyžiadajte pri výpožičnom pulte. 

 

Záverečné a kvalifikačné práce

Ide o bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce, ktoré boli na fakulte obhájené od r. 2003.

Bakalárske a diplomové práce, obhájené na fakulte od r. 2009 sú v elektronickej forme a sú dostupné prostredníctvom on-line katalógu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

Rozsah textu (zverejnenie, resp. nezverejnenie plného textu) záverečných prác na on-line katalógu závisí od podmienok licenčnej zmluvy, ktorú uzatvára autor práce a fakulta.