Skočiť na hlavný obsah

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. 

S vyučujúcou je možné sa dohodnúť na téme záverečnej práce, na základe návrhu študenta/študentky, nasledovne:

Max. 4 bakalárske práce a max. 4 diplomové práce. Preferované tematické okruhy:

 • Ochrana ľudských práv
 • Vznik a zánik štátov
 • Medzinárodné zmluvné právo
 • Subjekty medzinárodného práva
 • Kvázi-súdne orgány ochrany ľudských práv
 • Diplomatické a konzulárne právo
 • Právo medzinárodných organizácií
 • Postavenie a práva žien

 

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme záverečnej práce, na základe návrhu študenta/študentky, nasledovne:

Max. 5 diplomových prác z oblasti medzinárodného práva verejného.

 

-      prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme záverečnej práce, na základe návrhu študenta/študentky, nasledovne:

Max. 2 bakalárske práce a max. 2 diplomové práce z oblasti medzinárodného práva verejného.

 

-      doc. JUDr. Peter Varga, PhD. 

Info tu.

 

-      Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. 

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme záverečnej práce, na základe návrhu študenta/študentky, nasledovne:

Max. 2 bakalárske práce so zameraním na oblasť migračného práva Európskej únie a práva EÚ v oblasti rodovej rovnosti.

Max. 5 diplomových prác z oblasti medzinárodného práva súkromného. Preferované tematické okruhy:

 • Materializácia medzinárodného práva súkromného a procesného
 • Elektronizácia a medzinárodné právo súkromné a procesné
 • Limity voľby práva v medzinárodnom práve súkromnom
 • Ochranné mechanizmy v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

 

-    JUDr. Marek Šmid, LLB. 

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme záverečnej práce, na základe návrhu študenta/študentky, nasledovne:

Max. 2 bakalárske práce a max. 2 diplomové práce so zameraním primárne na oblasť práva verejného obstarávania.

 

- JUDr. Mag. iur. Viktória Marková, PhD. 

S vyučujúcou je možné sa dohodnúť na téme jednej diplomovej práce z oblasti humanitárneho práva, na základe návrhu študenta/študentky.

 

- JUDr. Miroslava Mittelmannová

S vyučujúcou je možné sa dohodnúť na téme záverečnej práce, na základe návrhu študenta/študentky, nasledovne:

Jedna bakalárska práca a max. 2 diplomové práce so zameraním primárne na oblasť azylového práva.

 

- JUDr. Metod Špaček, PhD.               

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme jednej diplomovej práce z oblasti medzinárodného práva verejného, na základe návrhu študenta/študentky.

 

- JUDr. Daniel Bednár, PhD.

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme jednej diplomovej práce so zameraním na oblasť medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodného trestného práva a  medzinárodného zmluvného práva, na základe návrhu študenta/študentky.