Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Dištančné skúškové hodnotenie z predmetu DPÚS II. (LS 2019/20) - oznam pre všetkých študentov predmetu DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na nepredvídané okolnosti, ktoré znemožnili priamu kontaktnú výučbu a zasahujú aj do možnosti hromadného ústneho skúšania, sa mení spôsob hodnotenia z predmetu DPÚS II.

Namiesto ústnej skúšky študenti/študentky vypracujú seminárnu prácu v rozsahu 4-5 normostrán. Nižšie sú uvedené návrhy tém jednotlivých vyučujúcich/skúšajúcich, ktorí budú hodnotiť spracovanie nimi vypísaných tém.

Externe študujúci sa prihlasujú prioritne k pani doc. Laclavíkovej a vyberajú si z jej tém.

Kontrola plnenia náhrady prezenčnej výučby - denní študenti 1. ročníka

Vážené študentky, vážení študenti,

veríme, že Vám náhradné semináre postupne zverejňované v Moodle pomáhajú s dištančnou výučbou predmetu DPÚS II. Ako ste si iste všimli, prezentácie nazvané ako  „Náhrada prezenčnej výučby“ obsahujú viaceré otázky ako úlohy, ktoré by sme za normánych okolností riešili v škole na seminároch. Vzhľadom na súčasnú situáciu to, bohužiaľ, nie je možné, a preto Vás poprosíme o zaslasnie vypracovaní týchto otázok a úloh na mailovú adresu Vášho vyučujúceho, a to podľa nasledovných pokynov:

DPÚS II. - oznam pre študentov 1. ročníka externej formy štúdia

Študenti 1. ročníka externého štúdia (bc. stupeň):
 
K predmetu DPÚS II., prosím, využite materiály, ktoré sú vložené do Moodle.
Prosím v tejto mimoriadnej situácii aj o samoštúdium:
- skriptá Mosný, P. - Laclavíková, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II.
- Praktikum k dejinám štátu a práva II. (vývoj týkajúci sa ČSR, Slov. republiky a obdobia 1945 - 1948)  
- Praktikum k dejinám štátu a práva III. (socializmus).

Obhajoby bakalárskych prác

Vážené študentky a vážení študenti tretieho ročníka,

obhajoby bc. prác na Katedre dejín práva sa budú konať v nižšie zverejnenom poradí. O dátume konania obhajoby budete upovedomení na stránke Katedry s dostatočným časovým predstihom.

9.00-11.00

Náhrada výučby predmetu DPÚS II. v čase prerušenia prezenčnej výučby

Vážené študentky, vážení študenti,

v čase prerušenia prezenčnej výučby Vás poprosíme o samoštúdium materiálov priebežne zverejňovaných na Moodle ako aj učebného materiálu. Prvá náhrada semináru pre študentov dennej formy štúdia je zverejnená v sekcii 2, ďalšie v sekcii 5 a nasl. Zverejnené prednášky sú spoločným študijným materiálom pre denných aj externých študentov.