Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Otázky na skúšky Ústavu PDVaIT

Právo duševného vlastníctva

Okruhy téz na skúšku

1.    Podstatné rozdiely medzi vlastníckym právom ako vecným právom a právom duševného vlastníctva.
2.    Základné pramene PDV a právne interdisciplinárne aspekty PDV (súkromnoprávne, verejnoprávne).
3.    Systematické členenie PDV.
4.    Osobnostno-majetkové práva duševného vlastníctva.
5.    Majetkové práva duševného vlastníctva.
6.    Pojmové vymedzenie jednotlivých predmetov duševného vlastníctva.
7.    Významné historické medzníky vo vývoji PDV v medzinárodnom meradle a na území Slovenskej republiky.
8.    Predmet autorského práva (dielo, súborné dielo, zamestnanecké dielo, školské dielo, audiovizuálne dielo).
9.    Subjekty autorského práva. Kolektívne formy autorstva.
10.    Vznik subjektívneho autorského práva a jeho obsah.
11.    Pojem „použitie diela“ v autorskoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na použitie diela nositeľmi práv.
12.    Zmluvné vzťahy v oblasti autorského práva.
13.    Možnosti použitia autorského diela bez súhlasu autora a aplikácia trojstupňového testu.
14.    Výlučné práva podľa autorského zákona, ich trvanie a postmortálna ochrana.
15.    Kolektívna správa práv podľa autorského zákona.
16.    Organizácie kolektívnej správy a ich vzťahy k zastupovaným nositeľom práv, používateľom predmetov ochrany a umeleckým fondom.
17.    Prostriedky právnej ochrany pri porušení práv podľa autorského zákona.
18.    Právo výkonných umelcov.
19.    Právo výrobcov zvukových záznamov, „zvukovo-obrazových“ záznamov a rozhlasových a televíznych vysielateľov.
20.    Subjekt, predmet a obsah práva zhotoviteľov databáz a porovnanie s právom tvorcu databázy.
21.    Základné rozdiely medzi autorskoprávnou a patentovou ochranou. Právo prednosti a jeho význam v oblasti priemyselných práv.
22.    Predmet patentového práva (vynález v. patent).
23.    Pôvodný a odvodený subjekt patentového práva.
24.    Vznik subjektívneho patentového práva a jeho obsah („právo na patent“, práva z patentu“).
25.    Pojem “využitie vynálezu” v patentovoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na využitie vynálezu nositeľmi práv. Porovnanie licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva s licenčnou zmluvou podľa autorského zákona.
26.    Zmluvné právo priemyselného vlastníctva (licenčná zmluva, zmluva o prevode, záložná zmluva). Nútená licencia.
27.    Zákonné obmedzenia subjektívneho patentového práva.
28.    Porušenie patentového práva a prostriedky právnej ochrany pri takomto porušení.
29.    Právo úžitkových vzorov.
30.    Dizajnérske právo.
31.    Práva na označenia.
32.    Právo ochranných známok.

Medzinárodné a európske autorské právo

Okruhy téz na skúšku

 1. Vývoj medzinárodného autorského práva / právna úprava, inštitúcie, kolektívna správa práv
 2. Porovnanie angloamerického a kontinentálneho právneho systému ochrany autorských práv
 3. Predmet ochrany, subjekty ochrany, základné princípy a výlučné práva priznané Bernským dohovorom
 4. Osobnostné a majetkové práva v zmysle Bernského dohovoru a ich výnimky
 5. Zmluva WCT / význam a analýza výlučných práv
 6. Porovnanie Bernského dohovoru a zmluvy WCT
 7. Všeobecný dohovor o autorskom práve v štruktúre medzinárodnej autorskoprávnej ochrany
 8. Dohoda TRIPS / význam, obsah (vo vzťahu k autorskému právu a právam súvisiacim s autorským právom)
 9. Vývoj európskeho autorského práva od roku 1989 / proces harmonizácie
 10. Smernica o nájme a vypožičaní /analýza konsolidovaného zmenia
 11. Ochrana počítačových programov v Európe a vo svete
 12. Právna ochrana databáz /predmety ochrany, formy ochrany, výlučné práva, trvanie práv
 13. Informačná smernica / analýza výlučných práv a ich obmedzení
 14. Výnimky a obmedzenia v medzinárodnom a európskom práve
 15. Regulácia filmovej tvorby z hľadiska Bernského dohovoru, zmluvy WCT a európskych smerníc
 16. Technologické ochranné opatrenia a digitálna správa práv z hľadiska medzinárodného a európskeho autorského práva
 17. Medzinárodná ochrana práv súvisiacich s autorským právom
 18. Európska ochrana práv súvisiacich s autorským právom
 19. Kolektívna správa práv v európskom autorskom práve
 20. Kolektívna správa práv v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ
 21. Vymožiteľnosť autorského práva / právna úprava, aplikačné problémy, lex loci protectionis
 22. Svetová organizácia duševného vlastníctva – význam, aktivity, medzinárodné zmluvy, aktuálna agenda

Kybernetické právo

Okruhy téz na skúšku

 1. Technológie a právo (všeobecný úvod do práva informačných a komunikačných technológií a kybernetického práva). Vplyv internetu a nových technológií na právo.
 2. Informácie a ich ochrana. Automatické spracovanie údajov a preventívne uchovávanie údajov (data retention). Informácie verejného sektora (s osobitným zreteľom na ich opakované používanie / PSI re-use). Ochrana dát vs. ochrana databáz.
 3. Nové technológie a ochrana súkromia na internete. Sociálne siete a ochrana súkromia. Ochrana osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z.).
 4. Ochrana duševného vlastníctva v IKT sektore (používanie autorských diel na internete, ochrana počítačových programov). Cloud computing z pohľadu práva.
 5. Doménové mená.
 6. Elektronický obchod a zodpovednosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti.
 7. Kybernetický trestný čin a kybernetická bezpečnosť.
 8. E-financie a vlastníctvo virtuálnych predmetov.
 9. Online hazardné hry.
 10. Právne aspekty zdieľanej ekonomiky.