Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vedeckovýskumná činnosť Katedry DP

Katedra dejín práva je v rokoch 2019 - 2022 riešiteľským pracoviskom grantu VEGA č. 1/0018/19 Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov dedičského práva na Slovensku pod vedením zodpovednej riešiteľky doc. JUDr. PhDr. Adriany Švecovej, PhD. Cieľom projektu je vedecky reagovať na aktuálne vedecké problémy, generované v poslednom čase v civilistickej právnej vede a pr. histórii, ktoré stále povstávajú v budúcej a dlhodobo pripravovanej rekodifikácii občianskeho práva hmotného v Slovenskej republike v suboblasti dedičského práva.