Skočiť na hlavný obsah

Podujatia Katedry DP

Uskutočnené podujatia:

Workshop Quo vadis, slovenská a česká právna historiografia?

POKYNY PRE AUTOROV

PROGRAM

POZVÁNKA

Prednáška doc. Švecovej na tému Ženy v stredoveku a novoveku pri príležitosti MDŽ a Týždňa slovenských knižníc 2023 (8. marec 2023)

 

 

 

Jedným z podujatí Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, konaným v rámci cyklu podujatí Týždňa vedy a techniky 2020, bola prednáška spojená s diskusiou ,,Naživo z ESĽP.”  Zákulisie Európskeho súdu pre ľudské práva študentom priblížil priamo zo Strasbourgu právnik pôsobiaci v kancelárii súdu, Mgr. Roman Kubovič, LLM. Na online evente, konanom 24. novembra 2020, sa komunikovalo o funkciách ESĽP ako inštitúcie v rámci Rady Európy, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sudcovských formáciách a kancelárii ako súčastí štruktúry ESĽP ako aj o ceste sťažnosti od jej prijatia až po vydanie rozhodnutia a jeho výkon, v rámci čoho dr. Kubovič priblížil svoje pôsobenie na súde. Pre študentov boli zaujímavé a prekvapujúce štatistiky o počte sťažností a vydaných rozsudkov, osobitne vo vzťahu k Slovenskej republike. V rámci bohatej diskusie bolo položených veľa otázok, v rámci ktorých dr. Kubovič o.i. predstavil študentom možnosti stáží, návštev, štúdia a práce na ESĽP, porozprával o svojom bežnom pracovnom dni, nárokoch kladených na právnikov ESĽP či zaujímavých prípadoch, s ktorými sa počas svojho pôsobenia zatiaľ stretol. Na záver pomohol študentom zorientovať sa na stránke Európskeho súdu pre ľudské práva a upozornil ich na dostupné užitočné informácie.     

 

Cyklus podujatí Týždňa vedy a techniky pokračoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. novembra 2020 aj online prednáškou spojenou s diskusiou: ,,Zbor väzenskej a justičnej správy: Pod paľbou...otázok!” Prednášajúcim bol právnik pôsobiaci v bezpečnostnom zbore, por. Mgr. Marek Stacho. Študentom predstavil funkcie zboru, právny rámec činnosti a, za pomoci interaktívnej mapy, organizačnú štruktúru vrátane plánov do budúcnosti. Ďalej sa venoval najmä pôsobnosti zboru, ľudským zdrojom, oprávneniam príslušníka a prijímaciemu konaniu do výkonu služby. Prostredníctvom zaujímavých fotografií urobil následne študentom exkurziu ,,za brány ústavu.” Študenti tak mali možnosť vidieť priestory ústavu či oboznámiť sa s nárokmi kladenými na väzňov na organizáciu ich priestoru či na zabezpečenie ich vzhľadu. Počas prednášky aj v rámci diskusie bolo kladených množstvo otázok, napr. o režime v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody, o použití donucovacích prostriedkov, o tradičných dezinformáciách týkajúcich sa väzenského prostredia, o nárokoch kladených na príslušníkov zboru a i. Reakcie študentov prezrádzali ich vysoký záujem o túto problematiku.

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020, ako aj každoročného pripomenutia si novembrových udalostí, zorganizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pre svojich študentov podujatie Anton Popovič študentom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity: ,,Niekoľko slov o slobode.” Podujatie malo, vzhľadom na svoj obsah apelujúci na vnútornú reflexiu študenta, špecifickú formu podcastu, v ktorom sa Anton Popovič, jeden z lídrov Nežnej revolúcie, prihováral študentom svojou esejou o slobode. Vedomie, kauzalita, pseudosloboda, spoločenská sloboda, osobná sloboda, demokracia, kultúra, smerovanie a spôsob života jednotlivca boli niektoré z nosných tém komunikovaných študentom formou hlbokého zamyslenia sa a apelácie na kultivovanie vlastnej osobnosti - slovami Antona Popoviča na: ,,kultivovanie našej osobnej a spoločenskej slobody, hľadanie jej významu a podoby, jej presadzovanie tam, kde prináša zmysluplnosť a podporuje hodnoty života.” Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave dlhodobo dbá nielen na odborný, ale aj osobnostný rast svojich študentov, čoho príkladom je aj toto zaujímavé a hodnotné podujatie.

 

Právno-historická konferencia ,,70. výročie vzniku Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí“ sa konala v rámci medzinárodného právnického kongresu Trnavské právnické dni (Dies iuris tyrnaviensis), organizovanom Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Na online konferencii vystúpili domáci aj zahraniční účastníci na nasledovné témy: Obligácie na území Slovenska v historických súvislostiach (doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.), Inštitút deleného vlastníctva nehnuteľností v Poľsku po druhej svetovej vojne do obdobia politickej transformácie v 90-tych rokoch (Dr. hab. Aneta Kaźmierczyk, Prof.), Kodifikácia uhorského súkromného práva do roku 1918, s dôrazom na kodifikačné aspekty samostatného obchodného práva (Dr. György Képes, PhD., habil.), Občiansky zákonník z roku 1950 a úprava vlastníctva (Mgr. et Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.), Dôvody na obmedzenie a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony v sovietskych a československých občianskych zákonníkoch (JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.), Vplyv rodinnoprávnej politiky krajín sovietskeho bloku na kodifikáciu vietnamského rodinného práva v roku 1959 (Linh Nguyen Thi My, PhD. candidate), Náhrada škody podle Občanského zákoníku z roku 1950 (Mgr. Martin Pelikán), Zmeny v socialistickom vlastníckom práve po prijatí Občianskeho zákonníka v roku 1950 (JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.), Premeny dedičského práva na Slovensku po prijatí Občianskeho zákonníka z roku 1950 (Mgr. Ján Sombati, PhD. – Mgr. Lenka Martincová, PhD.), Počiatky a vývoj ochrany osobnostných práv v Občianskom zákonníku z roku 1964 (Dr. habil. Piotr Szymaniec, Prof. - Dr. Marta Mackiewicz), Občianske právo v Nemeckej demokratickej republike (doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.).

,

Cyklus podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave bol zavŕšený 20. novembra prednáškou Mgr. Jerguša Sivoša, PhD. (Ústav pamäti národa) na tému: Cesta k novembru 1989 - na podklade materiálov ŠtB. Prednášajúci poslucháčom sprostredkoval niektoré zo svojich poznatkov nadobudnutých niekoľkoročným štúdiom spisových materiálov tak, aby argumentačne obstáli pri oponovaní konšpiračných tvrdení o ,,naplánovaní” novembrových udalostí roku 1989 či dokonca ,,ich riadení Štátnou bezpečnosťou.” Okrem iného spomenul jej akcie Klin či Zemetrasenie, ukradnutie 3. čísla Fragmentu K, zadržanie Jána Budaja, zadržanie Bratislavskej päťky, nasadenie príslušníkov ŠtB do davu či otvorené sledovanie, zastrašovanie a nerešpektovanie nedotknuteľnosti obydlia do posledných chvíľ existencie rúcajúceho sa režimu, čo všetko svedčí o spontánnosti prejavu verejnosti, a najmä študentov, túžiacich po slobode. Vo svojom prejave spomenul tiež vývoj udalostí od roku 1968, opis situácie na Slovensku a v Česku, ale aj v samotnej Komunistickej strane a vo svete. V diskusii bolo položených viacero zaujímavých otázok týkajúcich sa rozhodovania o možnosti vojenského potlačenia revolúcie, ideologickej výchove politikov, vyrovnania sa s komunistami po páde režimu len v rovine morálnej, osobnosti Gustáva Husáka a Miloša Jakeša, skartovania spisov ŠtB, osobnosti Jána Budaja, či tragickej smrti zakladateľa Ústavu pamäti národa, Jána Langoša, ktorého odkaz si však vždy budeme pripomínať aj takýmito výnimočnými podujatiami.

Prvou zo série podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity pri príležitosti pripomenutia si tridsiateho výročia Nežnej revolúcie bola diskusia s Mgr. art. Antonom Popovičom (občiansky aktivista, dirigent, hudobný skladateľ, producent) na tému: Čo priniesol november 1989? Študentský líder novembrových udalostí sprostredkoval osobný zážitok, emócie, vnímanie a najmä odkaz tohto civilizovaného, vysoko solidárneho a pre celý svet inšpiratívneho politického prevratu. Jeho hlavnými aktérmi boli študenti, a tak vo svojom príhovore priblížil ich situáciu v novembri 1989. Avšak iba v krátkosti, aby následne oslovil súčasných študentov a nás ostatných, ktorí žijeme v odkaze Nežnej revolúcie, a musíme ho napĺňať. Mali by sme odvahu akú mali oni? Ako sa vyrovnávali so strachom? Dosiahlo sa naplnenie požiadaviek aktérov novembra 1989? Ako ich môže stále realizovať spoločnosť, ale i sami jednotlivci v nej? To bolo len niekoľko z otázok zodpovedaných v diskusii po príhovore prednášajúceho. A v ňom snáď bazálne, a predsa silné posolstvo? Každý buďme čo najlepší v spoločensky prospešnej téme či činnosti, ktorá nám je najbližšia. Spoločnosť sme my, verejný život je zrkadlom nás a november 1989 je naša prítomnosť. To všetko sme si pripomenuli dňa 18. novembra 2019 na pôde Právnickej fakulty v prítomnosti Antona Popoviča.      

Overené autorské duo doc. Laclavíková - doc. Švecová, predstavili svoju vedeckú publikáciu odbornej aj širšej verejnosti dňa 4. marca 2020. Na pozadí premietaných hodnotných dobových fotografií poskytli stručný náhľad do svojej zaujímavej monografie, ktorá sa v štyroch kapitolách venuje najmä nasledovným otázkam: právny status dieťaťa v rokoch 1867-1938 (dôraz kladený na vekové hranice, rodinné vzťahy k deťom a status nemanželského dieťaťa), starostlivosť o deti a mládež na prelome storočí a v prvých decéniách 20. storočia (dôraz kladený na relevantnú právnu úpravu súvisiacu so starostlivosťou o deti mládež v rokoch 1867-1938), inštitucionálna premena starostlivosti o deti a mládež (dôraz kladený na politiku československého štátu voči slovenským deťom, reálnu pozíciu a kompetencie príslušných orgánov a predstavenie interakcie verejného a súkromného sektoru) a formy a obsah starostlivosti o deti a mládež (dôraz kladený na analýzu jednotlivých segmentov starostlivosti - o sociálne exkludované deti a mládež, o najmladšie deti a ich matky, o dospievajúcu mládež, o mravne ohrozenú a kriminálnu mládež a o duševne a telesne hendikepované deti a mládež, a to vyváženou kombináciou informačnej základne a jej reálneho uplatnenia v praxi). Prednáška bola vedená edukatívnym a pútavým spôsobom, o čom svedčila aj bohatá diskusia. Následne prebehla neformálna časť podujatia, na ktorej autorky podpísali výtlačky monografie a debatovali s prítomnými.