Skočiť na hlavný obsah

Profil Katedry DP

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je vedecko-pedagogickým pracoviskom uskutočňujúcim vedecký výskum a výučbu v oblasti uhorských, československých a slovenských národných právnych dejín a svetových právnych dejín. Katedra zabezpečuje aj výučbu metodologických základov vedeckej práce a okrajovo tiež ponúka výberové predmety z oblasti záujmu členov katedry, ako sú klinika právnickej žurnalistiky, klinika advokácie, klinika športového práva, vývoj notárstva, inovatívne technológie a právo a i. Katedra zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia, s dôrazom na bakalársky a doktorandský študijný program.

Vedecký výskum právnych dejín uskutočňovaný pracovníkmi katedry dejín práva spočíva v skúmaní minulých právnych inštitútov, ako aj ich sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho kontextu. Súčasne sa skúma odkaz dejín pre politickú a právnu súčasnosť. V neposlednom rade sa vo svetle historických premien spoločenského života kriticky posudzuje a hodnotí aj súčasná právna úprava.

Metodológia, ktorú pracovníci katedry používajú, je interdisciplinárna a zahŕňa metódy, koncepty, interpretačné schémy a termíny právnej vedy, historickej vedy a tiež aj ďalších humanitných a spoločenských vied  - napr. sociológie, kultúrnej a sociálnej antropológie, archeológie, a osobitne filozofie. Členovia katedry spolupracujú s predstaviteľmi zmienených disciplín, a zúčastňujú sa na domácich aj zahraničných konferenciách a riešení projektov z uvedených oblastí.

Katedra dejín práva na Facebooku:  https://www.facebook.com/groups/126956874713506/

----------

The Department of the History of Law of the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava is a scholarly and pedagogical workplace conducting research and teaching in the field of Hungarian, Czechoslovak and Slovak national legal history and world legal history. The department also provides for teaching of the methodological bases of scholarly work and marginally offers also selected courses from the broad area of ​​interest of members of the Department, such as the clinical education in the field of legal journalism, Sports Law, advocacy and trial skills, notary public skills, Innovative Technologies and Law, etc. The Department offers courses at all levels of study, with an emphasis on bachelor's and doctoral study programs.

Scholarly research in legal history carried out by the staff of the Department of the History of Law consists in examining historical legal institutes, as well as their social, economic, political and cultural context. At the same time, the legacy of history for the political and legal present is being examined. Last but not least, the current legislation is being critically assessed and evaluated in the light of historical changes in social life.

The methodology used by the members of the Department is interdisciplinary and includes methods, concepts, interpretive schemes and terms of legal science, historical science, as well as other humanities and social sciences - e.g. sociology, cultural and social anthropology, archaeology, and especially philosophy. The members of the department cooperate with representatives of the mentioned disciplines, and participate in domestic and foreign conferences and in grant projects from the abovementioned areas.

The Department of the History of Law on Facebook:  https://www.facebook.com/groups/126956874713506/

 

VÝROČNÁ SPRÁVA KDP ZA AK. ROK 2021_2022

VÝROČNÁ SPRÁVA KDP ZA AK. ROK 2022_2023