Skočiť na hlavný obsah

Vedeckovýskumná činnosť Katedry DP

Katedra dejín práva je v rokoch 2023-2027 riešiteľským pracoviskom grantu APVV č. 22-0079 Premeny právnej vedy - historické a súčasné podoby právnej vedy a vedeckosti práva.
Cieľom projektu má byť komplexný pohľad na právnu vedu - jednak na právo ako normatívny systém (ktorý skúma v rámci právnej vedy tzv. právna dogmatika, svojou povahou humanitnovedná disciplína), ako aj právne javy, ktoré sa viažu k právu – t.j. aj otázky tvorby, realizácie a aplikácie práva, ktoré sú však zároveň nielen súčasti a predmety právnej vedy, ale aj súčasti právnej praxe, ktoré pracujú aj inými metódami než sú metódy právnej dogmatiky - využívajú aj spoločenskovedné metódy.

Katedra dejín práva je v rokoch 2023 - 2025 riešiteľským pracoviskom grantu KEGA č. 003TTU-4/2023 Pramene práva v období ľudovej demokracie a socializmu (1948 - 1989) – tvorba vysokoškolských učebníc a rozvíjanie zručností práce s právnymi predpismi. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu právno-historických predmetov a právno-metodologických predmetov vyučovaných v rámci študijného odboru právo s prihliadnutím na rozvoj potrebných zručností práce s právnym textom. Projekt nadväzuje na vykonanú úpravu študijného programu a novú štruktúru skladby právno-historických a metodologických predmetov.
Osobitnú pozornosť venuje rozvoju zručností študentov, konkrétne ich príprave na prácu s právnym textom v jeho osobitnom členení, osobitnej právnickej terminológii, práci s intertemporálnymi ustanoveniami, práci s elektronickými zdrojmi (Zbierka zákonov, vyhľadávanie súdnych rozhodnutí, vyhľadávanie dôvodových správ k právnymi predpisom) a pod. Uvedené zručnosti sú zručnosťami prenositeľnými a naviazanými na celé nasledujúce štúdium a právnu prax. Výstupy projektu (manuál pre študenta – Práca s prameňom práva, vysokoškolské učebnice zamerané na pramene práva v 20. storočí) sú priamo využiteľné vo výučbovom procese a v rámci tvorby záverečných prác študentov. Výstupy projektu budú voľne prístupné (všetky budú on-line) a využiteľné nielen pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ale aj pre iných záujemcov z radov študentov, odbornej či laickej verejnosti. Projekt má ambíciu podpory on-line vzdelávania, prepojenia vedy s praxou, objektivizácie a konfrontácie poznatkov študentov potrebných pre zaujatie hodnotových postojov.

Katedra dejín práva je v rokoch 2022-2025 riešiteľským pracoviskom grantu VEGA č.1/0202/22 Teórie spravodlivej vojny učencov Salamanskej školy a ich odkaz v moderných teóriách spravodlivej vojny a modernom vojnovom práve. Predstavitelia španielskej/druhej/neskorej scholastiky (16. – 17. storočie), významnej teologicko – filozofickej školy, známej aj ako Salamanská škola, sa zaoberali celým dobovým poznaním, pričom pozornosť venovali aj témam, ktoré by sme dnes zaradili do oblasti záujmu právnej vedy. Jednou z nich bola spravodlivá vojna. Učenci Salamanskej školy vytvorili teórie spravodlivej vojny, ktoré sú relatívne komplexné (zahŕňajú výklady o ius ad bellum, ius in bello i ius post bellum) a anticipujú rôzne prvky moderných teórií spravodlivej vojny, ako aj moderného vojnového práva. Účelom projektu je systematicky analyzovať teórie spravodlivej vojny salamanských učencov a identifikovať ich odkaz v moderných teóriách spravodlivej vojny a modernom (pozitívnom) vojnovom práve. Projekt prispeje k poznaniu historickej, avšak do súčasnosti výrazne presahujúcej medzinárodnoprávnej, ako i teoreticko-právnej problematiky, ktorá sa u nás (a ani v širšom stredoeurópskom priestore) dosiaľ bližšie neskúmala.

Katedra dejín práva bola v rokoch 2019 - 2022 riešiteľským pracoviskom grantu VEGA č. 1/0018/19 Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov dedičského práva na Slovensku pod vedením zodpovednej riešiteľky doc. JUDr. PhDr. Adriany Švecovej, PhD. Cieľom projektu je vedecky reagovať na aktuálne vedecké problémy, generované v poslednom čase v civilistickej právnej vede a pr. histórii, ktoré stále povstávajú v budúcej a dlhodobo pripravovanej rekodifikácii občianskeho práva hmotného v Slovenskej republike v suboblasti dedičského práva. 

Katedra dejín práva sa v rokoch 2021 - 2022 podieľa na projekte ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939),’ ktorý je spolufinancovaný českou, maďarskou, poľskou a slovenskou vládou prostredníctvom Vyšehradskému grantu z medzinárodného Vyšehradského projektu, za účelom udržateľnej regionálnej kooperácie v strednej Európe. 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

https://www.visegradfund.org/

Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939).

The objective of the project is to integrate the Czech, Polish, Slovak, and Hungarian academic community around the issues of the legal heritage of the interwar period and to popularize joint research on this issue. This heritage can be described as difficult, because after the end of World War I, the countries of Central Europe faced the necessity of either building new legal systems or thoroughly rebuilding the existing ones. The axis of these activities was therefore the confrontation of the needs of the interwar period with the legal heritage from before 1918, generating problems regarding the continuity and discontinuity of pre-war legal systems. While research on the legal codifications of individual countries of the V4 is already far advanced, there are still no comparative approaches that would make it possible to identify the similarities and differences in the legal heritage of these countries. The research questions include, in particular, whether there are any similarities and what the differences were in dealing with problems with the codification of law in the countries of the V4 in the interwar period. It is also necessary to undertake efforts to popularize the legal identity of V4 countries through access to English-language open lectures devoted to this subject. In the dynamics of research and the dissemination of knowledge about the legal culture and identity of the V4 countries, an invaluable help will be the action of translating important interwar legal acts into English and ensuring access to them in an open access format (www.iura.uj.edu.pl).

The lectures of Professor Gábriš and Dr. Lanczová (Department of Legal History), recorded under the Visegrad Project on the topic "Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in the Postwar Successor States (1918–1939)", are available here: https://wyznaniowe.law.uj.edu.pl/lectures-on-line-inter-war-law-in-czec…

Various lecturers from the V4 countries spoke on interwar law in Czechoslovakia, Hungary, and Poland. Available on the web page are their lectures and English translations of selected legal interwar regulations, too. 

 

 

Katedra dejín práva ponúka možnosť študentom zúčastniť sa na vedeckom živote Katedry, prostredníctvom semestrálnych stáží: