Skočiť na hlavný obsah

Profil Ústavu PDVaIT

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií Vás srdečne pozýva na vedecký seminár "Licencie & verejné licencie Creative Commons", ktorý sa bude konať v dňoch 19. až 20. decembra 2019 v budove Milton, Šoltésovej 14, Bratislava. Program podujatia nájdete tu. Bližšie informácie a prihlasovanie je možné na adrese zuzana.adamova [at] gmail.com.

Seminár "Licencie & verejné licencie Creative Commons" je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva SR v rámci projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj pre sprístupňovanie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.

 

 

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4 – výzva na publikovanie

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií vám dáva do pozornosti možnosť publikovať Vaše vedecké práce v pripravovanom zborníku vedeckých prác Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4. Termín na dodanie príspevkov je 31.12.2019.Podrobnosti o možnosti publikovať nájdete tu.

 

 

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3 – publikácia na stihnutie

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií vám dáva do pozornosti možnosť bezplatne si stiahnuť zborník vedeckých prác s názvom „Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3“ (ed. Z. Adamová).

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Dielo je možné opakovane používať za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely, pričom nie je možné z diela ani z jeho jednotlivých častí vyhotoviť odvodené dielo formou spracovania alebo iných zmien.

 

Dielo vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a je publikované v rámci projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj na sprístupňovanie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.

 

 

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2 – publikácia na stihnutie

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií vám dáva do pozornosti možnosť bezplatne si stiahnuť zborník vedeckých prác s názvom „Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2“ (ed. Z. Adamová).

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Dielo je možné opakovane používať za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely, pričom nie je možné z diela ani z jeho jednotlivých častí vyhotoviť odvodené dielo formou spracovania alebo iných zmien.

 

Dielo vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a je publikované v rámci projektu VEGA č. 1/0783/13 Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti.

 

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo – publikácia na stihnutie

Ústav práva duševného vlastníctva vám dáva do pozornosti možnosť bezplatne si stiahnuť zborník vedeckých prác s názvom „Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo“ (ed. Z. Adamová).

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Dielo je možné opakovane používať za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely, pričom nie je možné z diela ani z jeho jednotlivých častí vyhotoviť odvodené dielo formou spracovania alebo iných zmien.

Dielo vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a je publikované v rámci projektu VEGA č. 1/0783/13 Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti.

 

Spolupráca s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Ústav práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sprostredkoval uzavretie Memoranda o spolupráci v oblasti práva priemyselného vlastníctva medzi Trnavskou univerzitou v Trnave Právnickou fakultou a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Účelom Memoranda je vymedzenie rámca spolupráce pri rozvoji práva duševného vlastníctva v oblasti práv priemyselného vlastníctva, vzdelávania a výchovy právnikov so zameraním na právo duševného vlastníctva, a to napríklad formou odborných stáží za účelom praktickej prípravy v oblasti práva priemyselného vlastníctva, organizovaním spoločných odborných konferencií, seminárov a odborných konzultácii, či výmenou informácií a poznatkov v oblasti práva duševného vlastníctva.

 

Creative Commons

Právnická fakulta sa dňa 19.6.2011 stala Legal Affiliate pre Creative Commons na Slovensku. Portovanie licencii Creative Commons a súvisiace aktivity bude zabezpečovat Ústav práva duševného vlastníctva.

Viac pozri: tu a na:

 

Prvá prezentácia Ústavu práva duševného vlastníctva na Slovensku

Po prvýkrát sa Ústav práva duševného vlastníctva uviedol širšej odbornej a vedeckej verejnosti 17. marca 2010 – Fotoreportáž z interdisciplinárneho vedeckého seminára.

Interdisciplinárny vedecký seminár Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. In Duševné vlastníctvo, 2010, č. 2, s. 21-26. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky – časopis Duševné vlastníctvo. In Duševné vlastníctvo, č. 2/2010.(Marián Kropaj, Mária Martišová).

 

Prvý kolektívny publikačný výstup zakladateľského tímu Ústavu práva duševného vlastníctva: Švidroň J., Adamová Z., Návrat M., Škreko A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 680 s. 

In Duševné vlastníctvo 2009, č. 4.

 

Prvá prezentácia Ústavu práva duševného vlastníctva v zahraničí

Po prvýkrát bol Ústav práva duševného vlastníctva reprezentovaný na medzinárodnej úrovni v Amsterdame (Holandsko) na letnom postgraduálnom kurze INTERNATIONAL COPYRIGHT LAW, ktorého sa v dňoch 9. – 13. júla 2007 zúčastnila JUDr. Zuzana Adamová.

 

Dňa 1. júna 2007 bol na Trnavskej univerzite v Trnave Právnickej fakulte zriadený Ústav práva duševného vlastníctva.