Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

oznamujeme Vám vypísanie výberového konania na štúdium a stáže na obdobie:

Témy diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne od 16.11.2020 do 4.12.2020 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť šesť (6) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín na platforme MS Teams. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému, budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT

Dohodnutie si tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2021/2022

V prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas online konzultačných hodín prostredníctvom MS Teams. Tému diplomovej práce si je možné dohodnúť (v termíne od 16.11. do 4.12.) s nasledujúcimi vyučujúcimi:  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - zmluvné právo, cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa, zastúpenie)

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Tematické okruhy: