Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Ústavu PONS

Povinne voliteľné predmety:

Právne otázky náboženskej slobody
Zoznam tém prednášok a cvičení

Otázky na skúšku

Výberové predmety:

Právo východných katolíckych cirkví
Zoznam tém prednášok a cvičení

Otázky na skúšku

Majetkové právo Katolíckej cirkvi v SR
Zoznam tém prednášok a cvičení

Otázky na skúšku

Cirkevné súdnictvo

Zoznam tém prednášok a cvičení

Otázky na skúšku

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais