Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry PPaPSZ

Zapisovanie tém záverečných prác obhajovaných v akad. roku 2019/2020

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. (doplníme)

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. oznamuje, že v čase konzultačných hodín je možné dohodnúť osobitnú tému záverečnej práce (najneskôr do 15.12.2018), a to 1 tému diplomovej práce a 2 témy bakalárskych prác, ostatných 7 tém bakálárskych prác sa bude zapisovať prostredníctvom MAIS-u.