Skočiť na hlavný obsah

Profil Katedry MPaEP

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva je vedecko-pedagogickým pracoviskom, ktorého hlavným cieľom je profilácia študentov všetkých foriem a stupňov štúdia na multispektrálnu oblasť medzinárodného a európskeho práva. Katedra zastrešuje ponukou povinných a povinne voliteľných predmetov široký diapazón tém súvisiacich nielen so základnou štruktúrou osnovy výuky medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva, ale súvisiacich aj s problémami vyplývajúcimi z  aktuálneho  vývoja medzinárodného a európskeho práva.

V súčasnosti Katedra medzinárodného práva a európskeho práva zabezpečuje v bakalárskom stupni štúdia výučbu povinných predmetov Medzinárodné právo verejné I, Medzinárodné právo verejné II, Európske právo I a Európske právo II, pričom u týchto predmetov ponúka možnosť absolvovať semináre ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku. Súčasne katedra zaisťuje výučbu povinne voliteľných predmetov Medzinárodné vzťahy, Právo medzinárodných zmlúv, Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín, Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv, Základy Common Law a The Law of Internal Market in the EU. 

V rámci magisterského štúdia Katedra medzinárodného práva a európskeho práva zabezpečuje výučbu povinného predmetu Medzinárodné právo súkromné, pričom opäť ponúka možnosť absolvovať semináre v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Ďalej katedra garantuje predmety European Competition Law, Právo medzinárodného obchodu, Medzinárodné humanitárne právo. 

Zároveň katedra ponúka prierezové predmety v anglickom jazyku European Migration Law a EU Gender Equality Law, ako aj predmety Právo štátnej pomoci a Základy práva verejného obstarávania, ktoré sú otvorené študentom a študentkám bakalárskeho aj magisterského študijného programu. 

V rámci klinického vzdelávania Katedra medzinárodného práva a európskeho garantuje výučbu Kliniky azylového práva I a II, Kliniky antidiskriminačného práva, Kliniky negociácií zmlúv, Kliniky súťažného práva EÚ, Kliniky práva verejného obstarávania, Medzinárodnoprávnej kliniky a Kliniky konzulárneho práva. 

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa zameriava najmä na oblasti medzinárodného zmluvného práva, medzinárodného práva životného prostredia, ľudských práv v európskej aj medzinárodnej dimenzii, súťažného práva Európskej únie, ako aj materializácie a ochranných mechanizmov v rámci medzinárodného práva súkromného (bližšie info viď záložka „Vedeckovýskumná činnosť“).