Skočiť na hlavný obsah

Vedeckovýskumná činnosť Katedry MPaEP

Vedecké projekty, riešené kolektívom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF TU: 

Štát a cirkev. Prienik dvoch právnych systémov medzinárodného spoločenstva v súčasnej dobe. Interakcia a vzťahy kánonického práva, slovenského práva, európskeho práva a medzinárodného práva, číslo projektu 1/0335/08. VEGA, MŠ SR 1/2008 – 12/2010. Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia s postavením fyzických a právnických osôb, číslo projektu 1/0505/11. VEGA MŠ SR. Vedúci projektu: prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. (2011 – 2014)

Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR, číslo projektu 1/0051/11. VEGA MŠ SR.  Vedúca projektu: doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. (2011 -2014)

Význam medzinárodnej zmluvy ako inštitútu medzinárodného práva v globalizovanom právnom prostredí a jej interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky – číslo projektu 1/0347/09. VEGA MŠ SR. Vedúci projektu: JUDr. Juraj Jankuv, PhD. (1/2009 – 12/2011)

Univerzitný projekt Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní, v rámci ktorého Právnická fakulta vytvára cudzojazyčný študijný program s názvom Medzinárodné a európske právo číslo žiadosti 26110230051. Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 06/2010 - 05/2013 (doc. Varga, Dr. Štefanková, doc. Lantajová, Dr. Kušlita)

Environmentalizácia medzinárodného verejného práva. VEGA MŠ SR číslo projektu: 1/0193/18. Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 

Medzi Trianonom a retribúciou – slovensko- maďarské vzťahy z právneho pohľadu. Projekt č. MVZP/2020/36na základe zmluvy medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republikya Trnavskou univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou

Whistleblowing ako prejav etickej spoločnosti alebo aké zlé je byť dobrý? Číslo projektu: 1/0519/22. VEGA MŠ SR. Vedúci projektu doc. JUDr. Peter Varga, PhD. (2022 – 2025)

Štátne občianstvo vo svetle medzinárodných a európskych právnych princípov a štandardov, číslo projektu: 1/0635/22. VEGA MŠ SR. Vedúca projektu doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. (2022 – 2025)

 

Inštitucionálne projekty:

Aktuálne problémy aplikácie dohovoru OSN o zmlu- vách o medzinárodnej kúpe tovaru, IP č. 07/2005. 01/2005 - 12/2011

Medzinárodné právo súkromné, IP č. 17/2007, 01/2007 - 12/2010 (JUDr. Natália Štefanková, PhD.)

Európske procesné právo, IP č. 19/2007, 01/2007 - 12/2011 (JUDr. Natália Štefanková, PhD.)

Európske súťažné právo, IP č. 24/2008, 10/2008 - 12/2010 (doc. JUDr. Peter Varga, PhD.)

Medzinárodnoprávna ochrana príslušníkov menšín IP č. 25/2008, 10/2008 - 12/2010 (doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.) 

Medzinárodné právo verejné, IP č. 15/2010, 10/2010 - 10/2011 (prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.)

Aktuálny vývoj a trendy v súťažnom práve, IP č.17/2010, 10/2010 - 12/2011 (doc. JUDr. Peter Varga, PhD.)

 

Ostatné projekty, na ktorých riešení sa spolupodieľali pracovníci KMPaEP:

Projekt „Experiences with Implementation and Application of EU Law within Visegrad Countries“, číslo projektu 31010004. Hlavným koordinátorom projektu, financovaného z Visegradského fondu, je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Právnická fakulta TU v Trnave bola spoluriešiteľom za Slovensko. 2010 – 2012.