Skočiť na hlavný obsah

Vyučované predmety Katedry MPaEP

Povinné predmety:

 

Medzinárodné právo verejné I. (letný semester)

Kritériá hodnotenia

Literatúra a zdroje k prípadom

Tematický pán prednášok a zoznam prípadov - denné štúdium

Tematický pán prednášok a zoznam prípadov - externé štúdium

Otázky na skúšku

Prístupové kódy MS Teams

 

Medzinárodné právo verejné II. (zimný semester)

Kritériá hodnotenia

Literatúra a zdroje k prípadom

Plán prednášok (denné štúdium)

Zoznam prípadov 

Okruhy otázok na skúšku

Zoznam otázok na skúšku

Prístupový kód do MS Teams pre prednášky

 

International Public Law I. (spring semester)

Assessment criteria

List of topics

Case law

List of mandatory videos

 

International Public Law II. (autumn semester)

Assessment criteria

List of topics

Case law

List of mandatory videos

 

Európske právo (zimný semester)

Kritériá hodnotenia

Program výučby

Prístupový kód do MS Teams (prednášky aj cvičenia): pahqm7c 

 

Európske právo hmotné (letný semester)

Kritériá hodnotenia

Program výučby

kód do MS Teams: uu4ukp1 (prednášky aj cvičenia)

 

European Union Law (autumn semester)

Assessment criteria

Program of the course

 Access code to MS Teams: pahqm7c 

 

European Substantive Law (spring semester)

Assessment criteria

Program of the course

 

Medzinárodné právo súkromné a procesné (zimný semester)

Sylabus

Otázky na skúšky

Kód na pripojenie do MS Teams pre online prednášky: 60liucx

 

Povinne voliteľné a výberové predmety:

 

Introduction to Private International Law (winter term)

Course Sylllabus

Exam questions

 

Sui Generis Entities in Public International Law (letný semester)

Infolist (MS Teams: y43kegg)

 

Medzinárodné a právne aspekty umelej inteligencie (letný semester)

Sylabus

 

Právo medzinárodných zmlúv (letný semester)

Kritériá hodnotenia 

Program cvičení

Zoznam literatúry

Kód do MS Teams

 

Právna klinika medzinárodného humanitárneho práva a práva ozbrojených konfliktov (zimný semester)

Sylabus

Cvičebnica

 

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín (zimný semester)

Kritériá hodnotenia

Tematický plán seminárov - denné štúdium

Tematický plán - externé štúdium

Literatúra

 

Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv (letný semester)
Kritériá hodnotenia

Tematický plán seminárov

Tematický plán seminárov - externé štúdium

Literatúra a webové stránky k prípadom

 

Použitie sily v medzinárodnom práve (zimný semester)
Sylabus

 

Europrean competition law (autumn semester)

Program of the course

 

Internal market in the EU (spring semester)
Syllabus MS Teams Code: 8zt1h1i

 

Medzinárodné vzťahy (zimný semester)

kritériá hodnotenia

organizácia kurzu

literatúra

okruhy na skúšku

 

Právo medzinárodného obchodu (letný semester)

Sylabus

 

European Migration Law (spring semester)

Syllabus (MS Teams: 7g7khlt)

 

EU Gender Equality Law (spring semester)

Syllabus (MS Teams: tavtfov)

 

Základy práva verejného obstarávania

Sylabus

 

Klinika práva verejného obstarávania

Sylabus

 

Klinika azylového práva I

Sylabus

 

Spolupráca Európskej únie v trestnoprávnej oblasti

Sylabus

 

Klinika antidiskriminačného práva

Kritériá hodnotenia

Prístupový kód do MS Teams: gi1sk42

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais