Skočiť na hlavný obsah

Profil Katedry TPaUP

Katedra teórie práva a ústavného práva sa sústreďuje na skúmanie a výučbu všeobecných otázok štátu a práva a otázok ústavného práva. Teória práva sa odlišuje od iných právnych disciplín predovšetkým vyššou mierou zovšeobecnenia jej poznatkov, skúmaním štrukturálnych vzťahov medzi jednotlivými právnymi inštitútmi či zasadzovaním práva do širšieho spoločenského a politického kontextu. Katedra pritom vychádza z tézy, že aj abstraktné teoretické problémy majú byť koncipované tak, aby prispievali k riešeniu každodenných problémov právnej praxe. Aj z tohto dôvodu členovia a členky katedry pri výskume a výučbe vo veľkej miere prepájajú právnu teóriu s ústavnoprávnymi otázkami a naopak. Medzi hlavné témy, ktorým sa katedra venuje, patrí právna argumentácia, právny štát a demokracia, ľudské práva, súdnictvo a profesijná etika právnických povolaní. Prehľad aktuálnych a realizovaných vedeckých projektov možno nájsť v sekcii Vedeckovýskumná činnosť. Prehľad všetkých zaevidovaných vedeckých výstupov možno nájsť prostredníctvom databázy OPAC.

Pedagogická činnosť Katedry teórie práva a ústavného práva sa sústreďuje predovšetkým na prvý stupeň štúdia, v rámci ktorého zabezpečuje výučbu povinných predmetov Teória práva I a II a Ústavné právo I a II. Po absolvovaní týchto predmetov študenti a študentky získavajú základný prehľad o fungovaní práva v spoločnosti, o jeho systéme členenia, o jeho tvorbe a aplikácii, o základnej inštitucionálnej štruktúre SR a o základných právach a slobodách. Katedra okrem toho ponúka voliteľné predmety aj pre vyššie ročníky a študijné programy. Podrobnejší opis týchto predmetov možno  nájsť v ich informačných listoch, ktoré sú zverejnené v systéme MAIS.