Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Profil Katedry TPaUP

Členovia Katedry teórie práva a ústavného práva sa sústreďujú na skúmanie a výučbu všeobecných otázok štátu a práva a otázok ústavného práva. To, čo teóriu štátu a práva odlišuje od ostatných právnych disciplín je predovšetkým spôsob metódy jej skúmania: teória je osobitná svojou vyššou mierou zovšeobecňovania, v rámci ktorého dochádza k odlúčeniu toho, čo je pre skúmaný fenomén nepodstatné a naopak k zvýrazneniu toho, čo je preň charakteristické. Pre teóriu práva teda neplatí slávny výrok, ktorý o pozitívno-právnych vedách povedal von Kirchmann: „Stačia tri slová zákonodarcu týkajúce sa opravy zákona a celé knižnice sa stanú bezcenným papierom.“ Pre ústavné právo platí táto veta iba v obmedzenej miere, a to z dôvodu vyššej rigidity daného právneho odvetvia v porovnaní s inými odvetviami. 
 
Pedagogická činnosť Katedry teórie práva a ústavného sa sústreďuje predovšetkým na prvý stupeň štúdia, v rámci ktorého zabezpečuje výučbu povinných predmetov Teória práva I a II a Ústavné právi I a II. Študenti absolvujúci tieto predmety získavajú základný prehľad o fungovaní práva v spoločnosti, o jeho systéme členenia, o jeho tvorbe a aplikácii, o základnej inštitucionálnej štruktúre SR a o základných právach a slobodách. Katedra okrem toho ponúka voliteľné predmety aj pre študentov vyšších ročníkov a vyšších študijných programov. Podrobnejší opis týchto predmetov možno  nájsť v ich informačných listoch, ktoré sú zverejnené v systéme MAIS.
 
Výskumná činnosť Katedry sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na aktuálne otázky aplikácie práva v kontexte jeho globalizácie a unifikácie. Prehľad  aktuálnych a realizovaných vedeckých projektov možno nájsť v sekcii "Vedeckovýskumná činnosť". Prehľad všetkých zaevidovaných vedeckých výstupov možno nájsť prostredníctvom databázy OPAC.