Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Záverečné práce Katedry TPaUP

Vypisovanie tém bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v roku 2020/2021

 

Témy bakalárskych prác na KTPaÚP si bude možné vybrať v dvoch etapách.

V prvej etape si bude môcť záujemca dohodnúť tému bakalárskej práce s konkrétnym vyučujúcim, a to v období od 18. 11. 2019 do 6. 12. 2019. Dohodnúť tému bakalárskej práce je možné s nasledujúcimi vyučujúcimi nasledujúcim spôsobom:

 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 9 tém, a to prostredníctvom emailu  . Konzultant preferuje školiť nasledujúce okruhy tém:

  1. Medzinárodnoprávna ochrana atmosféry
  2. Medzinárodnoprávna ochrana živých morských zdrojov
  3. Medzinárodnoprávna ochrana kozmického priestoru a nebeských telies pred znečistením
  4. Medzinárodný tribunál pre morské právo
  5. Medzinárodnoprávna ochrana ľudského práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života
  6. Medzinárodnoprávna ochrana ľudského práva na slobodu prejavu
  7. Medzinárodnoprávna úprava potierania námorného a leteckého pirátstva
  8. Ochrana životného prostredia v rámci ozbrojených konfliktov podľa noriem medzinárodného práva
  9. Ochrana osôb v prípade katastrof podľa noriem medzinárodného práva

 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 9 tém. Témy možno dohodnúť prostredníctvom emailu   alebo osobne na KTPaÚP v miestnosti č. 113, a to dňa 4. 12. 2019 počas prestávok alebo v čase konzultačných hodín školiteľky. Konzultantka preferuje školiť témy z oblasti teórie práva, slobody združovania, histórie záujmovej samosprávy právnických profesií.

Študent zašle mailom alebo prinesie osobne stručný abstrakt svojej zamýšľanej práce - max. 10 riadkov (približná formulácia témy, tézy, štruktúry, prameňov - diela, prípadne s opisom, čo ho k téme inšpirovalo). Doc. Gajdošová do 6. 12. 2019 oznámi, ktoré práce bude školiť. Ak bude záujem prevyšovať počet 9 prác, výber zohľadní kvalitu predloženého abstraktu.

 

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 9 tém, a to prostredníctvom emailu   alebo osobne na KTPaÚP v miestnosti č. 112 v čase konzultačných hodín. Školiteľ preferuje, aby mu záujemcovia predstavili vlastnú tému, ktorú chcú spracovať, a to v podobe stručného abstraktu, v ktorom uvedú: i) výskumnú otázku, ktorú chcú v práci riešiť; ii) predbežnú odpoveď na túto otázku (hlavná téza/hypotéza práce); iii) predbežný stručný náčrt štruktúry práce (zoznam kapitol, resp. postupnosť vlastnej úvahy); iv) základné diela, resp. pramene, z ktorých chce autor pri písaní práce vychádzať. 

Školiteľ uprednostňuje tematické okruhy zamerané na problematiku demokracie, prameňov práva, normativity, právnej argumentácie a výkladu práva. V prípade prevyšujúceho záujmu školiteľ vyberie záujemcov podľa kvality predloženého  abstraktu.

 

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. – je možné dohodnúť si maximálne 6 tém, a to prostredníctvom emailu . Študent či študentka v emaile špecifikuje tému práce, tézu, ktorú chce v práci obhajovať alebo vyvracať, prípadne výskumnú otázku, kratučký abstrakt, a to, čo ho alebo ju k výberu témy inšpirovalo. Mohlo by to vyzerať napríklad takto:

Téma práce: Inštitúty priamej demokracie v Slovenskej republike

Téza: (budem ju obhajovať): Právna reguláciu inštitútov priamej demokracie v Slovenskej republike je nedostatočná a nevhodná.

Abstrakt: Práca sa zaoberá odôvodnením inštitútov priamej demokracie, najmä celoštátneho referenda. V historickom a komparatívnom pohľade justifikuje potrebu týchto inštitútov aj pre súčasnosť. Na pozadí identifikácie podstaty týchto inštitútov zisťuje, či slovenská právna úprava vyhovuje tejto podstate. Cieľom práce je obhájiť tézu, že tomu tak nie je.

Inšpiračný zdroj: diskusie o referende na ochranu tradičnej rodiny a prečítala som si k tomu zatiaľ knihu Finley, M.: Antická a moderná demokracia.

Dr. Berdisová pošle spätnú väzbu v čom najkratšom čase po 18. novembri 2018 tak, že oznámi, či prácu konzultovať bude alebo nie. Vyberať si bude podľa kvality predložených textov a miery, v akej sa lícujú s jej profesijnými záujmami – preferuje témy týkajúce sa ľudských práv, demokratickosti a právnosti štátu, súdnictva a ústavného súdnictva, a to skôr užšie vymedzené.

 

Mgr. Katarína Kuklová, PhD. –je možné dohodnúť si maximálne 9 tém, a to prostredníctvom emailu alebo osobne na Katedre teórie práva a ústavného práva v miestnosti č. 205 počas konzultačných hodín. Školiteľka preferuje témy z oblasti ľudských práv, slobody prejavu, právomocí prezidenta, ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a ústavného súdnictva. Študent/študentka pošle mailom resp. prinesie osobne stručný abstrakt práce, ktorú by chcel konzultovať. Abstrakt by mal obsahovať tému práce, tézy/hypotézy práce, približnú štruktúru práce, zdroje/pramene a vlastná motivácia resp. inšpiračný zdroj k zvoleniu danej témy. Školiteľka oznámi v čo najkratšom čase, ktoré práce bude konzultovať.

 

Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom systému MAIS v druhej etape prihlasovania, ktorá bude prebiehať od 22. 1. 2020 od 10.00 hod. do 7. 2. 2020 do 10.00 hod.

 

Dohodnuté témy bakalárskych prác školených v akademickom roku 2020/2021 si môžete stiahnuť tu.

 

 ...

 

Zoznam tém bakalárskych práv v akademickom roku 2019/2020 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018 je evidovaný v systéme MAIS.

Zoznam tém rigoróznych prác z predmetov Teória práva a Ústavné právo možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Teória a dejiny štátu a práva možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Ústavné právo možno nájsť tu.