Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry SPPZPaFP

POVINNÉ PREDMETY : 

Správne právo hmotné SF (subjekty, formy činnosti)

Harmonogram prednášok - zimný semester 2018/19 - denné štúdium

Harmonogram prednášok - zimný semester 2018/19 - externé štúdium

Podmienky hodnotenia a literatúra

 

Správne právo hmotné ZPS (zodpovednosť, právne záruky vo verejnej správe)

Sylaby predmetu - 2019/2020

Harmonogram prednášok - 2019/2020

 

Správne právo procesné SK (správne konanie)

Harmonogram prednášok - 2019/2020

Podmienky hodnotenia a literatúra

 

Správne právo procesné OSK (osobitné správne konania)

Harmonogram prednášok - 2019/2020

Podmienky hodnotenia a literatúra

Texty prednášok :

"Konanie o sprístupňovaní informácií"

"Územné konania, stavebné konania a vyvlastňovacie konania"

"Katastrálne konania"

"Priestupkové konanie"

"Konanie vo veciach podnikania"

"Konanie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní"

"Konania vo veciach verejného obstarávania"

"Správne súdnictvo" I. časť

"Správne súdnictvo" II. časť

"Konanie vo veciach vnútornej správy"

 

Finančné pravo I
     Harmonogram prednášok a Sylaby

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax

  

POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ PREDMETY : 

Správne právo hmotné OSS

Sylaby predmetu - 2019/2020

Harmonogram prednášok - LS 2019/2020 Externé štúdium

Harmonogram prednášky /06.04.2019/ - letný semester 2018/19 - externé štúdium

Podmienky hodnotenia a literatúra 

 

Právo životného prostredia
     sylaby predmetu

 

EU Environmental Law
     sylaby predmetu

 

Daňové právo a účtovníctvo pre podnikateľov
    
sylaby predmetu

 

PRÁVNE KLINIKY : 

Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje
    
sylaby predmetu

Klinika spravodajských služieb
    
sylaby predmetu

Klinika výkonu súdnictva a správy súdov
     sylaby predmetu

Klinika daňového práva a účtovníctva pre podnikateľov
    
sylaby predmetu