Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry SPPZPaFP

POVINNÉ PREDMETY : 

Správne právo hmotné I

Osnova prednášok- ZS 2020/2021

Podmienky hodnotenia

 

Správne právo hmotné II

 

Správne právo procesné SK (správne konanie)

Harmonogram prednášok SPP OSK

Organizácia štúdia SPP OSK

 

Správne právo procesné OSK (osobitné správne konania)

Harmonogram prednášok - 2019/2020

Podmienky hodnotenia a literatúra

Texty prednášok :

"Konanie o sprístupňovaní informácií"

"Územné konania, stavebné konania a vyvlastňovacie konania"

"Katastrálne konania"

"Priestupkové konanie"

"Konanie vo veciach podnikania"

"Konanie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní"

"Konania vo veciach verejného obstarávania"

"Správne súdnictvo" I. časť

"Správne súdnictvo" II. časť

"Konanie vo veciach vnútornej správy"

 

Finančné pravo I

Osnova prednášok - ZS 2020/2021

Pokyny k prednáškam

Podmienky hodnotenia 

 

Osnova prednášok - LS 2020/2021

Podmienky hodnotenia - LS 2020/2021

 

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax

  

POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ PREDMETY : 

Správne právo hmotné OSS

Osnova prednášok a podmienky hodnotenia

Postup pri vypracovaní prípadových štúdií

 

Právo životného prostredia
Osnova prednášok a podmienky hodnotenia

EU Environmental Law
     sylaby predmetu

 

Potravinové právo

Osnova prednášok a podmienky hodnotenia

 

Daňové právo a účtovníctvo pre podnikateľov
    
sylaby predmetu

 

PRÁVNE KLINIKY : 

Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje
    
sylaby predmetu

Klinika spravodajských služieb
Osnova predmetu a podmienky hodnotenia
sylaby predmetu

Klinika výkonu súdnictva a správy súdov
     sylaby predmetu

Klinika daňového práva a účtovníctva pre podnikateľov
    
sylaby predmetu