Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry SPPZPaFP

Témy ŠVOČ

Milé študentky, milí študenti,

zúčastnite sa Vedeckej študentskej konferencie s odborným príspevkom alebo vedeckou prácou ŠVOČ školenými na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva.

Môžete si vybrať z nasledovných tém:

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Témy bakalárskych prác

 

Upozorňujeme študentov, že Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

má už naplnený počet tém bakalárskych prác na akad. rok 2021/2022.

Základy manažmentu pre právnikov - téma na záverečné hodnotenie

Každý študent na účely záverečného hodnotenia vypracuje prácu v rozsahu 2 až 5 normostrán na tému Základné princípy efektívnej komunikácie na pracovisku s aplikáciou asertívneho správania.

Vrámci témy by sa študenti mali zamerať na nasledovné oblasti:

- základné predpoklady efektívnej komunikácie v praxi

- čo je asertívne správanie a jeho implementácia v rámci komunikácie s tímom

- predpoklady správneho delegovania úloh a aktívneho počúvania.

Diplomové práce

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva informuje záujemcov o spracovanie diplomovej práce o možnosti vypracovať diplomovú prácu a absolvovať stáž na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky.
 
Počet diplomových: 2
Vedúci diplomovej práce: doc. Maslen

Základy manažmentu pre právnikov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude prebiehať výučba predmetu Základy manažmentu pre právnikov v dennom štúdiu prebiehaťdištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na tému zvolenú vyučujúcim.