Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry SPPZPaFP

Klinika spravodajských služieb

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude výučba predmetu Klinika spravodajských služieb v dennom štúdiu prebiehať dištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na zvolenú tému. Výber témy bude na základe dohody s vyučujúcim.

SPH - samoštúdium VI

Text prednášky k téme "Základy európskeho správneho práva. Správne právo Európskej únie. Právo spoločnéhosprávneho priestoru.Základy   európskeho   správneho   práva.   Ius   commune   –   spoločné   právo   demokratickýcheurópskych štátov." zo dňa 7. 5. 2020 je zverejnený v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 341 - 363.

Texty prednášok učiteľov zabezpečujúcich výučbu predmetu SPH ZPS sú zverejnené v systéme Moodle.

PREDMET: Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje

doc. Maslen oznamuje, že hodnotenie z predmetu Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje bude prebiehať formou prípadovej štúdiu. Pre účasť na hodnotení je potrebné prihlásiť sa na termín hodnotenia vypísaný v systémeme MAIS. Skúšajúci následne cez systém MAIS bude rozosielať hromadnú e-mailovú správu správu, v ktorej študenti obdržia zadanie prípadu obsahujúce skutkový stav, otázky a potrebú právnu úpravu. Na vypracovanie zadania budú mať študenti 24 hodín.
 
doc. Maslen

SPH - samoštúdium III

Text prednášky k téme "Právne prostriedky adresáta verejnej správy na presadzovanie zákonnosti vo verejnej správe. Podstata a členenie právnych prostriedkov. Petičné právo. Sťažnosť. Podnet." zo dňa 16. 4. 2019 je zverejnená v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 322 - 325, 334 - 347.